B.S. Index van de afkondigingen van 18 november 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016007477 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. 18/11/2016 pub. 20/02/2017 numac 2017200926 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 18, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 18/11/2016 pub. 15/02/2017 numac 2017200764 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 18/11/2016 pub. 15/02/2017 numac 2017200763 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de structurele financiering van partnerships van ondernemersorganisaties, gemengde kamers van koophandel en samenwerkingsverbanden met het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen met het oog op de type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016036675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016036671 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 25/01/2017 numac 2016036674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2ZZ-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016036607 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning van de Provinciale Technische School Campus Boom als organisatie als vermeld in artikel 91, § 1, 3° van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016036603 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I.A. bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en sch type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot va

decreet

type decreet prom. 18/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036626 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen over vliegtuigexploitanten van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 18/11/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016036627 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfennegentigste zitting in Genève op 15 juni 2006 type decreet prom. 18/11/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016036617 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 oktober 2015 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de type decreet prom. 18/11/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016036618 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfsta type decreet prom. 18/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016036606 bron vlaamse overheid Decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies type decreet prom. 18/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016036592 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 18/11/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016036589 bron vlaamse overheid Decreet houdende de dringende verlenging van een tijdelijke maatregel in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters

arrest

type arrest prom. 18/11/2016 pub. 08/03/2017 numac 2016031769 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de directeur van de directie Coördinatie en Financiën van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de administratieve geldboeten bepaald bij
^