B.S. Index van de afkondigingen van 1 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/12/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016003418 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale bepalingen type wet prom. 01/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016206165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot type wet prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016009622 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 01/12/2016 pub. 20/04/2018 numac 2017012213 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, gedaan te 's-Gravenhage op 20 februari 2014 (2) type wet prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016206136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de type wet prom. 01/12/2016 pub. 04/07/2017 numac 2017040336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot type wet prom. 01/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende uitvoeringsmaatregelen van Verordening nr 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (1) type wet prom. 01/12/2016 pub. 12/02/2019 numac 2019010730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoeringsmaatregelen van Verordening nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2016 pub. 17/03/2017 numac 2017011180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale bepalingen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2016 pub. 01/06/2017 numac 2017030356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de type wet prom. 01/12/2016 pub. 18/04/2017 numac 2017011562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2016 pub. 23/11/2018 numac 2018014863 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, gedaan te 's-Gravenhage op 20 februari 2014. - Addendum type wet prom. 01/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016009610 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016204063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de tewerkstell type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016204181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016206544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 43octies tot en met 43decies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid va type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discothe type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de toekenning van een sociaal voo type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017010293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar nut voor het oprichten van gasvervoerinstallaties, ter omschrijving van de nadere regels van het vermoeden van openbaar nut, bedoeld in artikel 8/7 v type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel recht op professionele op type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 27 oktober 2016 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 ju type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de elektromagnetische compatibiliteit type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016206150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016011503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op de wijziging van een aantal bepalingen betreffende de vertaling van octrooischriften type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016205809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het bouwen, herstellen en renoveren van spoorwegmateriaal gelegen op het grondgebied van Brugge Sint-Michiels en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elek type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016205861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat betreft de tegemoetkoming in de ko type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/11/2017 numac 2017031538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op de wijziging van een aantal bepalingen betreffende de vertaling van octrooischriften. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016204072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de opbouw van dienstanciënniteit type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor elektromagnetische compatibiliteit type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage a type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de barema's en de lon type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 november 2015, betreffende de toek type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010 tot wijzi type koninklijk besluit prom. 01/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016204133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering en de organisatie van de halve ove

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201038 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 18/01/2017 numac 2016000848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel Besluit tot bepaling van het model van brandpreventieverslag type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201037 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 21 van organisatieafdeling 16, programma 12 van organisatieafdeling 17, programma 04 van organisatiea type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201041 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdelingen 32 en 34 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201040 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201039 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13, programma's 03 en 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 23/02/2017 numac 2017201036 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016031822 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2016 betreffende de stage eerste werkervaring type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016206112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Fonds social Maribel" voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 03/11/2017 numac 2017031378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van brandpreventieverslag. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016036679 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 21 april 2016 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010311 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 3.500.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2016 om voor een deel de terugbetaling te dekken van de woon-werk verplaatsingskosten van hun personeelsleden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016031801 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/12/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016031795 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van directeur-diensthoofd "Bestuur en Plaatselijke Ontwikkeling" bij Bru

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 02/06/2017 numac 2017070088 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34062 - « Bassin du Ruisseau du Messancy » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 02/06/2017 numac 2017070090 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34064 - « Vallées de la Vire et du Ton » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 17/05/2017 numac 2017070077 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34052 - « Forêt d'Anlier » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 02/06/2017 numac 2017070091 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34065 - « Bassin supérieur de la Vire et du Ton » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 18/05/2017 numac 2017070080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34056 - « Bassin de la Semois de Etalle à Tintigny » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 07/06/2017 numac 2017070095 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35010 - « Vallée du Bocq » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 07/06/2017 numac 2017070094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35005 - « Bassin du Samson » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 07/06/2017 numac 2017070099 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35026 - « Massif forestier de Cerfontaine » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 07/06/2017 numac 2017070098 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35025 - « La Famenne entre Eprave et Havrenne » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 07/06/2017 numac 2017070096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35012 - « Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 01/06/2017 numac 2017070092 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34066 - « Vallée du Ton et Côte bajocienne de Montquintin à Ruette » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 01/06/2017 numac 2017070089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34063 - « Vallées de la Chevratte » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 24/05/2017 numac 2017070081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34055 - « Vallée du Ruisseau de Breuvanne » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 24/05/2017 numac 2017070083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34058 - « Camp militaire de Lagland » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 18/05/2017 numac 2017070079 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34054 - « Bassin de la Marche » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 24/05/2017 numac 2017070082 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34057 - « Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 26/05/2017 numac 2017070084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35036 - "Vallée du Biran" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 26/05/2017 numac 2017070085 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35037 - « Vallée de la Wimbe » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 26/05/2017 numac 2017070086 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35038 - "Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 18/05/2017 numac 2017070078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34053 - « Bassin de l'Attert » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 01/06/2017 numac 2017070093 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35002 - « Vallée de l'Orneau » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 07/06/2017 numac 2017070097 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35024 - « Vallées des Ruisseaux de Fenffe et du Vachau » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017070101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33042 « Vallées de la Warche et du Bayehon en aval du barrage de Robertville » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017070103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35028 - « Bassin fagnard de l'Eau Blanche en aval de Mariembourg » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 28/06/2017 numac 2017070117 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33056 - « Haute vallée de l'Amblève entre Heppenbach et Montenau » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 04/07/2017 numac 2017070120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34030 - « Forêt de Freyr » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 04/07/2017 numac 2017070121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34039 - « Haute-Sûre » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 12/07/2017 numac 2017070128 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34050 - « Bassin de la Semois entre Tintigny et Jamoigne » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 11/07/2017 numac 2017070129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34051 - « Vallées du Ruisseau de Mellier et de la Mandebras » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 11/07/2017 numac 2017070125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34046 - « Bassin de la Semois de Florenville à Auby » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 04/07/2017 numac 2017070119 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34008 - « Camp militaire de Marche-en-Famenne » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 05/07/2017 numac 2017070122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35042 - « Vallée de l'Almache en amont de Gembes » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 05/07/2017 numac 2017070123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35045 - « Vallée de la Semois en aval d'Alle » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 11/07/2017 numac 2017070127 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34049 - « Basse-Vierre » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 28/06/2017 numac 2017070118 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33057 - « Vallée du Kolvenderbach » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 28/06/2017 numac 2017070116 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33055 - « Vallée de l'Emmels » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017070102 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35027 « Vallée de l'Eau Blanche entre Aublain et Mariembourg » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017070104 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35029 - « Bassin fagnard de l'Hermeton » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 14/06/2017 numac 2017070100 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33041 "Fagnes de la Polleur et de Malmedy" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 14/06/2017 numac 2017070105 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35030 - « La Calestienne entre Frasnes et Doische » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 21/06/2017 numac 2017070110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35035 - « Vallée de l'Ilèwe » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 21/06/2017 numac 2017070112 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35041 - « Bassin de la Houille en amont de Gedinne » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 21/06/2017 numac 2017070111 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35039 - « Vallée de la Houille en aval de Gedinne » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 27/06/2017 numac 2017070113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33046 - « Vallée de la Warche en amont de Butgenbach » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 27/06/2017 numac 2017070114 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33047 - « Vallée de la Holzwarche » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 27/06/2017 numac 2017070115 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33053 - « Noir Ru et Vallée du Rechterbach » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 11/07/2017 numac 2017070126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34048 - « Bassin de la Semois de Jamoigne à Chiny » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 17/05/2017 numac 2017070076 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33065 - « Vallée inférieure de l'Our et ses affluents » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016206057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 20/03/2017 numac 2017070023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000 locatie BE32002 - « Vallée de l'Escaut en aval de Tournai » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 20/03/2017 numac 2017070024 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000 locatie BE32007 - « Bois de la Houssière » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 21/03/2017 numac 2017070026 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000 locatie BE32012 - « Bord nord du bassin de la Haine » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 21/03/2017 numac 2017070027 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000 locatie BE32017 - « Vallée de la Haine en aval de Mons » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 21/03/2017 numac 2017070028 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000 locatie BE32018 - « Bois de Colfontaine » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 10/04/2017 numac 2017070034 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32014 - « Vallée de la Haine en amont de Mons » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 10/04/2017 numac 2017070036 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32021 - « Haute-Sambre en aval de Thuin » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 10/04/2017 numac 2017070035 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32019 - « Vallée de la Trouille » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 11/04/2017 numac 2017070037 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32027 - « Vallée de la Biesmelle » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 11/04/2017 numac 2017070039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32030 - « Vallée de la Hante » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 20/03/2017 numac 2017070025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000 locatie BE32008 « Bois d'Arpes et de l'Hôpital » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 10/03/2017 numac 2017070010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31010 "Sources de la Dyle" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016206123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de hoogte van de afsluitingen bedoeld bij artikel 2ter van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de modaliteiten voor de plaatsing ervan type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016206239 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016206312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-netwerk type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016206424 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, het regelgevende gede type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016206423 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale en sectorale voorwaarden betreffende de individuele zuiveringseenheden en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 25 september 2008 tot bepaling van de integrale exploitatievoor type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017070009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31009 - "Carrières souterraines d'Orp-Jauche" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017070008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31007 - "Vallée du Train" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017070007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31004 - "Vallée de la Dyle en aval d'Archennes" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 10/03/2017 numac 2017070012 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32001 « Vallée de la Lys » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 10/03/2017 numac 2017070011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31011 « Vallée de la Thyle » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 11/04/2017 numac 2017070038 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32029 - « Haute vallée de la Thure » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 12/04/2017 numac 2017070042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32032 - « Forêts de Rance » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 12/04/2017 numac 2017070041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32001 - « Bois de Vieux Sart et de Montbliart » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 03/05/2017 numac 2017070055 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33002 - « Basse vallée du Geer » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 04/05/2017 numac 2017070059 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33038 - « Vallée de la Schwalm » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 17/05/2017 numac 2017070075 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33064 - « Vallée de l'Ulf » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 04/05/2017 numac 2017070058 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33037 - « Camp militaire d'Elsenborn » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 04/05/2017 numac 2017070060 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33039 - « Vallée de l'Olefbach » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 11/05/2017 numac 2017070061 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33040 - « Fagnes de Stavelot et vallée de l'Eau Rouge » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 12/05/2017 numac 2017070066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33063 - « Vallée et affluents du Braunlauf » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 11/05/2017 numac 2017070062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33058 - "Vallée du Medemberbach" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 11/05/2017 numac 2017070063 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33059 - "Sources de l'Our et de l'Ensebach" type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 12/05/2017 numac 2017070064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33061 - « Affluents de l'Our entre Setz et Schoenberg » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 03/05/2017 numac 2017070056 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33006 - « Vallée de la Gueule en aval de Kelmis » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 03/05/2017 numac 2017070057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33036 - « Fagnes de la Roer » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 12/04/2017 numac 2017070040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32025 - « Haut-Pays des Honnelles » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/04/2017 numac 2017070043 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32026 - « Haute-Sambre en amont de Thuin » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/04/2017 numac 2017070044 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32034 - « Bois Massart et forêts de Sivry-Rance » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 13/04/2017 numac 2017070045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32035 - « La Fagne entre Bailièvre et Robechies » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 12/05/2017 numac 2017070065 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33062 - « Vallée supérieure de l'Our et ses affluents » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 14/04/2017 numac 2017070046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32036 - « Vallée de l'Eau Blanche à Virelles » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 14/04/2017 numac 2017070047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32037 - « Massifs forestiers entre Momignies et Chimay » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 14/04/2017 numac 2017070048 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32038 - « Bois de Bourlers et de Baileux » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 18/04/2017 numac 2017070050 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32039 - « Vallées de l'Oise et de la Wartoise » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 18/04/2017 numac 2017070051 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32040 - « Haute vallée de l'Eau Noire » type besluit van de waalse regering prom. 01/12/2016 pub. 18/04/2017 numac 2017070052 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32044 - « Bassin de l'Escaut en amont de Tournai »

decreet

type decreet prom. 01/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2016029629 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de internationale school van SHAPE

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/12/2016 pub. 19/12/2016 numac 2016000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot invoering van de overgangsmaatregelen in het kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de perskaarten type omzendbrief prom. 01/12/2016 pub. 03/06/2019 numac 2019012750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het brandpreventieverslag en de adviesverlening door de hulpverleningszones. - Duitse vertaling

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016029636 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1779 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016029635 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1756 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017020268 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1756 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de
^