B.S. Index van de afkondigingen van 16 december 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 22/12/2016 numac 2016024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017010584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de werkend griffier bij de Franstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 06, 11, 12, 13 en 21 van organisatieafdelingen 14, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016206428 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017201172 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016036661 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011620 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MISSION LOCALE DE MOLENBEEK VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 16/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016003470 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 24 juni 2011 tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 322, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers e type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010345 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 houdende wijziging van artikel 6 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2017010487 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van een personeelslid van het agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het Departement Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017040045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische en taalonders type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 17/02/2017 numac 2017020161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017020094 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder het begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017040005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017020077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016036669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met het oog op het uitvoeren van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en andere financië type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016036687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017030078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de maximumtarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en de categorieën van personen die in aanmerking komen voor gratis vervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het projectbureau betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017010058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft warmtemetingen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de procedure en de voorwaarden volgens welke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bijzondere subsidies kan verlenen

decreet

type decreet prom. 16/12/2016 pub. 18/09/2017 numac 2017040680 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 16/12/2016 pub. 18/09/2017 numac 2017040684 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 16/12/2016 pub. 18/09/2017 numac 2017040685 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 16/12/2016 pub. 04/05/2017 numac 2017011865 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van het decreet van 17 juli 2003 betreffende het oprichten van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer en de promotie van de permanente vorming voor de middenklasse en de kleine en middelgrote ondernemingen te B type decreet prom. 16/12/2016 pub. 04/05/2017 numac 2017011864 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende opheffing van het decreet van 12 december 2002 betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 16/12/2016 pub. 27/09/2017 numac 2017040681 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 16/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010330 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 16-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2015, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20162017-0479 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 16/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010331 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 16-05 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2016, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20162017-0442 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 16/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017010332 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 16-06 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20162017-0442

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/12/2016 pub. 18/09/2017 numac 2017013094 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016 type overeenkomst prom. 16/12/2016 pub. 18/09/2017 numac 2017013095 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016 type overeenkomst prom. 16/12/2016 pub. 18/09/2017 numac 2017013096 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017 type overeenkomst prom. 16/12/2016 pub. 04/05/2017 numac 2017011866 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende opheffing van de verordening van 6 december 2002 betreffende de oprichting van een dienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de gebouwen van de Franse Gemeenschapscommissie type overeenkomst prom. 16/12/2016 pub. 18/09/2017 numac 2017013097 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017
^