B.S. Index van de afkondigingen van 25 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten type wet prom. 25/12/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van pensioenen. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 26/05/2017 numac 2017012142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2017200033 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 25/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2017200034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 05/05/2017 numac 2017040296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling. - type wet prom. 25/12/2016 pub. 05/05/2017 numac 2017040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 26/04/2017 numac 2017011217 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, gedaan te Parijs op 12 december 2015 (2)(3) type wet prom. 25/12/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017010128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring type wet prom. 25/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016011558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van eg-beroepskwalificaties type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017030062 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017200031 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de internationale afdeling van de Internationale School van SHAP type wet prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens type wet prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030017 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en type wet prom. 25/12/2016 pub. 03/11/2017 numac 2017013849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003453 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot houdende diverse bepalingen inzake energie type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003477 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003478 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van pensioenen type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009653 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind type wet prom. 25/12/2016 pub. 26/03/2019 numac 2019040796 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/02/2018 numac 2018010617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 30/04/2018 numac 2018040083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 25/12/2016 pub. 11/07/2018 numac 2018031385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en type wet prom. 25/12/2016 pub. 17/07/2018 numac 2018031501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 31/07/2018 numac 2018040428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017010175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit over de maximale begrotingsgrens en over de dekking van de werkingskosten voor het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017200037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017010160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening van percelen te Hachy met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 151 van de spoorlijn 162 type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 03/01/2018 numac 2017031930 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot overdracht van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel voor een symbolische euro aan de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium van Brussel type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010422 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd to type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/03/2017 numac 2017011099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bepaalde uitzonderlijke sociale begeleidings-maatregelen toepasselijk op de personeelsleden van de federale politie die direct betrokken zijn bij de optimalisatie van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 11/10/2018 numac 2018013514 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrij type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009647 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014400 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016009629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaalde uitzonderlijke sociale begeleidingsmaatregelen toepasselijk op de personeelsleden van de federale politie die direct betrokken zijn bij de optimalisatie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 05/01/2017 numac 2016012306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016018435 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur die de gewesten vertegenwoordigen en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel en houdende benoeming van een veert type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS die de gewesten vertegenwoordigen en houdende benoeming van een veertiende lid van de raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016014403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016014399 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016000834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende de wijze van toekenning van de subsidies ter ondersteuning van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de lokale politie voor het type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016014395 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrij type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2016010008 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030076 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017030068 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017020027 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2016000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2016 om het **** in de **** te stimuleren type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017020008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de bezoldiging van de voorzitter van het Comité van het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren en betreffende het presentiegeld van het lid, dat niet de voorzitter is, van het Comité van het College van Toezicht op d type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017010047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1837 tot oprichting als wetenschappelijk instelling van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017010005 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016020012 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 "tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vaststelling van de berekening van de boete" type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016003487 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 "tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emit

programmawet

type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 03/07/2018 numac 2018012923 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 09/10/2017 numac 2017013420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 13/09/2017 numac 2017040629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

erratum

type erratum prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaalde uitzonderlijke sociale begeleidingsmaatregelen toepasselijk op de personeelsleden van de federale politie die direct betrokken zijn bij de optimalisatie van de federale politie. - Erratum
^