B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2017 pub. 25/01/2017 numac 2017010270 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende ontslag van Regeringscommissarissen van Begroting bij de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type ministerieel besluit prom. 19/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017020144 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden type ministerieel besluit prom. 19/01/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017010615 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Voorbereiding tot fytolicentie P3 » gerangschikt op het niveau van de agronomische wetenschappen en biologische engineering van het hoger onderwijs voor sociale p type ministerieel besluit prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit van 19 januari 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandi

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2017 pub. 30/01/2017 numac 2017020104 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de schenkingsrechten bij overdracht van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2017 pub. 27/01/2017 numac 2017010290 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017020105 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de successierechten bij overdracht van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/01/2017 pub. 26/01/2017 numac 2017010295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Stadsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200570 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 19/1 van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut voor de aangelegenheden geregeld k type besluit van de waalse regering prom. 19/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 19/1 van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut

decreet

type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van Boek I en Boek II van het Milieuwetboek type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200511 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het "Fonds social de l'eau » krachtens artikel 138 van de Grondwet (1)

arrest

type arrest prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017010319 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende reorganisatie van het Regionaal Invorderingscentrum Brussel 1 en het Bijzonder Invorderingscentrum type arrest prom. 19/01/2017 pub. 27/04/2017 numac 2017011741 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelplan van de Hulpkas voor Werkloosheiduitkeringen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017200925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de coëfficiënt voor de uitbetaling van de jaarlijkse forfaitaire subsidies die aan de instellingen voor volwassenenonderwijs worden toegekend voor het jaar 2017 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2017 pub. 24/02/2017 numac 2017200793 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang en het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017200749 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van verschillende statutaire en geldelijke bepalingen betreffende het personeel van het Ministerie en bepaalde paragemeenschappelijke instellingen van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/01/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017200924 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot indexering van het maximumbedrag vermeld in artikel 10, eerste lid, van het decreet van 17 november 2008 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs
^