B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2017 pub. 23/02/2017 numac 2017010860 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende aktename van de collegebeslissingen inzake de instap in de omgevingsvergunning type ministerieel besluit prom. 17/02/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031789 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 mei 2015 houdende oprichting en benoeming van de leden van de landcommissies ingesteld bij het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting type ministerieel besluit prom. 17/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017011136 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de indicatoren voor schade door wilde zwijnen type ministerieel besluit prom. 17/02/2017 pub. 13/03/2017 numac 2017011119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van twee plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 17/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017020208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie voor het bekomen van het radarbrevet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017011120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen met het oog op de omzetting van richtlijn 2015/2376/EU van de Raad van 8 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 24/03/2017 numac 2017011145 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 27/03/2017 numac 2017011289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015 houdende de regeling van d type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017011378 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot w type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017011334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017011245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017030123 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017030130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren en het koninklijk besluit van 21 november 1996 tot vaststelling van de vergoeding van de verplaatsings- en verblijfkosten v type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017011215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld en het besluit type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017011170 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 in het kader van bijkomende middelen voor BSO vrachtwagenchauffeur type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017030126 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** tot toekenning van **** voor langdurig werkzoekenden

decreet

type decreet prom. 17/02/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017011139 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw type decreet prom. 17/02/2017 pub. 30/03/2017 numac 2017011332 bron vlaamse overheid 17 FEBRUARI 2017 - Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de energieprestaties van gebouwen type decreet prom. 17/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011141 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de vzw "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaam
^