B.S. Index van de afkondigingen van 22 februari 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010835 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit houdende de overgangsregeling van huidige managementfuncties ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010837 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de overdracht van personeel ingevolge de oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010836 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 22/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 22.000,- EUR in het kader van de herstellingswerkzaamheden van de balkons van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg en dit in toepassing van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010803 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017010962 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 16/03/2017 numac 2017011115 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de bekwaamheidsproeven van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017011008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 01/03/2017 numac 2017010902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 30 november 2016 tot vaststelling van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt type ministerieel besluit prom. 22/02/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2017, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kanse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011131 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de kaderovereenkomst voor alternerend onderwijs in het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een zegel aan de gemeente Antoing wordt toegekend

lijst

type lijst prom. 22/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017040052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^