B.S. Index van de afkondigingen van 6 maart 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017010854 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 3 juni 2007 betreffende diverse arbeidsbepalingen en de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/03/2017 pub. 09/03/2017 numac 2017011052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2016 tot regeling van de overplaatsing van de beschermingsassistenten van de Veiligheid van de Staat naar de federale politie type koninklijk besluit prom. 06/03/2017 pub. 16/03/2017 numac 2017201467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van het beheer en de uitbouw van een blootstellingsregister in het kader van het dosimetrisch toezicht aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 06/03/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017200987 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 06/03/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten tot regeling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de prestaties voor specifieke vormen type koninklijk besluit prom. 06/03/2017 pub. 26/05/2017 numac 2017011273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie binnenvaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/03/2017 pub. 04/04/2017 numac 2017201743 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen

arrest

type arrest prom. 06/03/2017 pub. 14/03/2017 numac 2017011184 bron rijksdienst voor pensioenen Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2017 van de Federale Pensioendienst
^