B.S. Index van de afkondigingen van 10 maart 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende een machtiging om over te gaan tot de vastlegging en de vereffening van de dotatie voor het begrotingsjaar 2017 toegekend aan de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van het federaal kenniscentrum voor d type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011505 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Charlemagne type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017201892 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de loka type ministerieel besluit prom. 10/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011574 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen binnen de meester

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017011493 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017011487 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de activeringsstage type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011494 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het niet-hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017011486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de handelswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017040175 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwij type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017020305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017011458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs betreffende een type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017040148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

decreet

type decreet prom. 10/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017011462 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, wat betreft de brandveiligheid en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden type decreet prom. 10/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017020311 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 92, 93, 95, 98 en 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 10/03/2017 pub. 10/04/2017 numac 2017020312 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansluitbaarheid op een aardgasdistributienet en tot bevestiging van de continuïteit van de sanctionering van de energieprestatieregelgeving type decreet prom. 10/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017020336 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de in type decreet prom. 10/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017011460 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector die voortvloeien uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact
^