B.S. Index van de afkondigingen van 11 mei 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 03/10/2017 numac 2017013329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecas type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité van wijzen, bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012955 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit dat de nadere uitvoeringsregels bevat met betrekking tot de werking van de Commissie voor de openbare comptabiliteit type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Str type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012236 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecas

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012479 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen teneinde nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium x bouchea type ministerieel besluit prom. 11/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012385 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vormvereisten voor het register van de toelatingen, de bekrachtigingen van archeologienota's en nota's en de meldingen, bijgehouden door de erkende onroerenderfgoedgemeenten type ministerieel besluit prom. 11/05/2017 pub. 17/05/2017 numac 2017202378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Tervuren als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons type ministerieel besluit prom. 11/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017012173 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017013725 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan bis voor het jaar 2017 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Diensthoofd A4 "Bouw" bij Brussel Mobiliteit binnen de Gewe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Diensthoofd A4 "Exploitatie en Vervoer" bij Brussel Mobilit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012356 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende ambtshalve overplaatsing naar het Brussels Instituut voor Milieubeheer van een ambtenaar uit de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012354 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Diensthoofd A4 "Onderhoud" bij Brussel Mobiliteit binnen de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012733 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2017 voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012172 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de leden van het paritair beroepscomité dat beslissingen neemt inzake de controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden wonende op het grondgebied van het Brussels Hoofdstede type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012912 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 9.178.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd ov type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012913 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 18.212.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkom type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012914 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 6.364.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013200 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot intrekking van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2014 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Grondels » op het grondgebied van de gemeente And type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017013296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Planningsbureau gemachtigd wordt om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen va

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017070106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017202668 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het addendum bij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Kasteelbrakel type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202697 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Tellin type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017202655 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers van hengelsportactiviteiten georganiseerd door de "Maison wallonne de la Pêche" of door hengelverenigingen met het oog op de bevordering van de vis type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202718 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de toegang tot de vorming van sommige beroepen in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017012303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren wat betreft de erkenning voor de occasionele kwekeri type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017202830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene Vergadering van de "Conseil économique et social de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017202717 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de bijzondere leeftijdsvoorwaarden voor de toegang tot de vorming van sommige beroepen in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017202667 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afwijking voor het jaar 2016 van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende steunverlening aan de biologische landbouw en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 bet type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 23/05/2017 numac 2017202656 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 juli 2015 tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de "Office francophone de la formation en alternance"

decreet

type decreet prom. 11/05/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030539 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vierde graad van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, afdeling verpleegkunde. - Addendum type decreet prom. 11/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017030383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2016 en 24 augustus 2016 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en type decreet prom. 11/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017020412 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vierde graad van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, afdeling verpleegkunde

erratum

type erratum prom. 11/05/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Diensthoofd A4 "Onderhoud" bij Brussel Mobiliteit binnen de type erratum prom. 11/05/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013426 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Diensthoofd A4 "Bouw" bij Brussel Mobiliteit binnen de Gewe type erratum prom. 11/05/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013427 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Diensthoofd A4 "Exploitatie en Vervoer" bij Brussel Mobilit

beschikking

type beschikking prom. 11/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017020364 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt te Faro op 27 oktober 2005 type beschikking prom. 11/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017020366 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers type beschikking prom. 11/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017020365 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/05/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017013145 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit 2017/862 tot uitvoering van artikel 2, tweede lid, van het besluit 2015/791 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 2015 betreffende de alternerende overeenkomst type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/05/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012544 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2015/791 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de alternerende overeenkomst en het desbetreffende opleidingsplan
^