B.S. Index van de afkondigingen van 6 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/06/2017 pub. 20/06/2019 numac 2019013176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van een Titel 3 « De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht » in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van definities eigen aan Boek XVII, Titel 3 in Boek I en h type wet prom. 06/06/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van een Titel 3 « De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht » in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van definities eigen aan Boek XVII, Titel 3 in Boek I en h

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/2017 pub. 18/09/2017 numac 2017031131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2017 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 06/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012665 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Malmedy van het vredegerecht van het kanton Malmedy, Spa en Stavelot naar Spa type koninklijk besluit prom. 06/06/2017 pub. 19/06/2017 numac 2017012587 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het burgerpersoneel van de centrale diensten van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 06/06/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012629 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 06/06/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017203220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende overdracht van de ambtenaren van de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 06/06/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017203013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012543 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoo type ministerieel besluit prom. 06/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012821 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Ziekenhuisverpleger » (code 821100S20D2) gerangschikt op het gebied van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de vierde graad type ministerieel besluit prom. 06/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204014 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 21 van organisatieafdeling 16, programma 04 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. 06/06/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting binnen het gebied van het sectorcomité XX van een Tussenoverlegcomité en van basisoverlegcomités voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 06/06/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012576 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing
^