B.S. Index van de afkondigingen van 8 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inza type wet prom. 08/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017012702 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid type wet prom. 08/06/2017 pub. 08/10/2019 numac 2019014417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inza type wet prom. 08/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van de programmawet van 25 december 2016 type wet prom. 08/06/2017 pub. 09/10/2017 numac 2017013419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van de programmawet van 25 december 2016. - Duitse vertaling type wet prom. 08/06/2017 pub. 11/05/2018 numac 2018011892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012849 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030743 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Aalter, Beerne type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Autohandel, garages, carrosserie, auto-onderdelen, landbouw- en tuinbouwmateriaal en burgerlijke bouwkunde / Fietsen, bromfietsen en motorrijwielen type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Autohandel, garages, carrosserie, auto-onderdelen, landbouw- en tuinbouwmateriaal en burgerlijke bouwkunde/ Fietsen, bromfietsen e type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012708 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2014 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk e type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Politie- en civiele veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017202900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie en het Paritair Comité voor de banken betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017020400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociale overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van certificaat van verzekering of enige andere financiële zekerheid voor repatriëring en het certificaat van verzekering of enige andere financiële zekerheid voor de aansprakelijkheid van de reder, bed type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017012691 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toelating tot het luchtverkeer aan bepaalde luchtvaartuigen die niet beschikken over een bewijs van luchtwaardigheid type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012645 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012644 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van gelimiteerde postwaarden in de loop van het jaar 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017030461 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 8 juni 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 houdende het model van het formulier voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017012700 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204016 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13, programma 03 van organisatieafdeling 16, programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204015 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012950 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012951 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012822 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Raad van bestuur van de "Haute Ecole Albert Jacquard" type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017012636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012823 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij een beroepsbekendheid toegekend wordt aan een personeelslid van een Hogeschool. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012204 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot bepaling van de datum van de eerste materiële levering van de verzegelde omslagen en hun inventaris, zoals vermeld in artikel 32 van de wet van 24 juli 2008 houdende di

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/06/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017040615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2017 voor het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel - INNOVIRIS type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/06/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december 2016 b type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/06/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juni 2017 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandig type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de structuur en de verantwoording van de begroting van de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen en de instellingen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204064 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203334 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017203881 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017203882 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opzegging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap en de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030634 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het gebruik van de benaming "leerboerderij"

decreet

type decreet prom. 08/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012820 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2003 betreffende een bijdrage in de kosten voor het gebruik van openbare gemeenschappelijke vervoermiddelen en/of van de fiets door de personeelsleden type decreet prom. 08/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012883 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende op uiterlijk gebaseerde wedstrijden voor kinderen

erratum

type erratum prom. 08/06/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017031220 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2017 voor het Instituut ter bevordering van het Wettenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel - INNOVIRIS. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/06/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017030869 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1836 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 houdende toepassing van het decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van ambulan type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 08/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012664 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/749 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van vier referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep "Afdichter" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017204355 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017203974 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 november 2015 tot aanwijzing van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204350 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep die ingesteld is voor de beslissingen van de examencommissie die belast is met het afnemen van de examens over de kennis van het Duits voor het personeel van de onderwijsinstelling type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017203579 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering ter vereenvoudiging van het stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017203886 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 08/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012904 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot benoeming van de Voorzitters en Ondervoorzitters van het bureau en afdelingen van de Commissie voor Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg va type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 08/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012903 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot benoeming van de leden van de afdelingen van de Commissie voor Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapsc
^