B.S. Index van de afkondigingen van 12 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/06/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013943 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het opera

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012717 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één lid van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Vlaamse Vereniging Brandweervrijwilligers" en de "Association des Pompiers Volontaires francophones et germanophones de Belgique" type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017030714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit van 28 juni 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest. - Gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State van bijlage 3 type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017012857 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van de operaties waaraan de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn e type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 04/07/2017 numac 2017020411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017020426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Beroepsverening Sociaal Werkers Ziekenhuizen ter bevordering van de kwaliteit van het sociaal werk in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012954 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de Commissie voor de openbare comptabiliteit type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012841 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit van 12 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012809 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012805 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 45 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012783 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203307 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 mei 2017 tot benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017203383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017012732 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017012682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017202864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type ministerieel besluit prom. 12/06/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017020395 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het confessioneel vrij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030522 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030521 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030519 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-m

erratum

type erratum prom. 12/06/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018201421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum
^