B.S. Index van de afkondigingen van 14 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/06/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018030058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. - Duitse vertaling type wet prom. 14/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030793 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010428 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van de Sunshine Act. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017040409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Politie- en civiele veiligheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017203204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 118, 133 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de regeling van de procedure in geval van tijdelijke werkloosheid bij staking of lock type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017203002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017203122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende erkenning van een werkgeversorganisatie ter uitvoering van artikel 3bis van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 10 juli 1986 en 1 maart 1989 houdende erkenning van type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012751 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van de Sunshine Act type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017012744 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 32quater/1, § 1 en 32quater/2, §§ 1 en 6 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017012735 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorar type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017020420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de inspectiedienst voor de elektronische-communicatiesector, ingevoerd krachtens de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 19/06/2017 numac 2017012698 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017011832 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017012714 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de humanitaire hulp

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017203324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag type ministerieel besluit prom. 14/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017203205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 87 en 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, met het oog op de regeling van de procedure in geval van tijdelijke werkloosh

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030750 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het kadersamenwerkingsakkoord betreffende de alternerende vorming, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapsco type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 2, tweede lid, van het kaderdecreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot beëindiging van het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie van een afwisselende kwalificerende opleidingsfilière, op 18 juni 1998 te Namen gesloten door de Regering van de Franse Gemeenschap
^