B.S. Index van de afkondigingen van 16 juni 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206159 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017011809 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 mei 2011 betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarli type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012812 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012775 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende de aanstelling van controleartsen en chaperons voor de uitvoering en de begeleiding van dopingcontroles type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017040398 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van de beslissingsbevoegdheid vermeld in artikel 16, § 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten a

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productieverantwoordelijke land- en tuinbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013055 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker vleesveehouderij type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker varkenshouderij type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker tuinbouw van teelten onder bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker fruitteelt type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker pluimveehouderij type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent dierlijke productie type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker tuinbouw van teelten in open lucht type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ondernemer land- en tuinbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie boekhoudkundig assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie traiteur-banketaannemer type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie keukenverantwoordelijke type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013067 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hoofdboekhouder type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013068 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie erkend boekhouder type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013061 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker melkveehouderij type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering
tot erkenning van de beroepskwalificatie dakdekker niet-metalen dakbedekking type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013065 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dossierbeheerder boekhouden type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013066 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent plantaardige productie type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017030766 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer luchthaven Antwerpen en luchthaven Oostende, het ministerieel be type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker akkerbouw/grove groententeelt type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017040388 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de invoering van een gereglementeerde boekenprijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dakdekker metalen dakbedekking type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017030447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 4, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomei type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030455 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het rooilijnplan 1M3D8E G 027253 00 te Antwerpen, district Deurne type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft de procedure inzake de er type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft het systeem inkomenstarief type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017040367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014

decreet

type decreet prom. 16/06/2017 pub. 18/08/2017 numac 2017030978 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXVII type decreet prom. 16/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030680 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen type decreet prom. 16/06/2017 pub. 04/07/2017 numac 2017012949 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor lichte vracht en oldtimers

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid. - Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 10 november 2016 - educatief verlof voor vrijwillige brandweerlieden - prestatievergoeding

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017030493 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030524 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030507 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-soci

beschikking

type beschikking prom. 16/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017012747 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het parlementair onderzoek van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

lijst

type lijst prom. 16/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012814 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Partena
^