B.S. Index van de afkondigingen van 18 juni 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017012607 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een directeur en een onderzoeker bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040355 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, 11° ter en 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, §§ 4 en 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskun type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017040358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017040359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ver type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017040360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 15 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017040361 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040550 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de verpleegkundige-regulator van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040552 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch adjunct-directeur van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040551 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot definiëring van de functie, de opdrachten en het competentieprofiel van de medisch directeur van de 112-centra type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017020439 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012882 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegd- verklaring beveiliging type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012786 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012866 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ver type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012867 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, C, I, 24, § 1, 24bis, § 1, en 26, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen i type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012794 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van data vanaf wanneer een blokkering bedoeld in artikel 62/1 of 62/2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen ophoudt te bestaan type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, l), en 15, § 7, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 04/07/2017 numac 2017012835 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag van leden van de raad van bestuur van bpost type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017020441 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017040354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis en 17quater, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017040353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, §§ 1, A, en 2, en 19, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verz type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 24/09/2019 numac 2019014470 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren. - Officieuze coördinatie in het Duits
^