B.S. Index van de afkondigingen van 22 juni 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012261 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de we type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030672 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - Bioversity International type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030673 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de International Association for Cereal Science and Technology type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017012649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd : "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030532 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017020480 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012648 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de organisatie en werking van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie genaamd, "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017040380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid e type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017020456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inbreuken op het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten waarvoor de in artikel XV.2 bedoelde ambtenaren de bevoegdheid hebben de onderneming te benaderen door zich voor te doen als cliënten of type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 14/08/2017 numac 2017030615 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012170 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bestemming van een gedeelte van de netto-opbrengst van de verkoop van de muntstukken uitgegeven in overeenstemming met artikel 58 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen, aan het Rode Kruis type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bestemming van een gedeelte van de netto-opbrengst van de verkoop van de muntstukken uitgegeven in overeenstemming met artikel 58 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen, aan het Belgisch Ol type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012965 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ten gevolge van de hervorming van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012829 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017203346 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 28/06/2017 numac 2017012633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming bij de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 09/08/2018 numac 2018013142 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de we

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020440 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 22/06/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017020448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040457 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 decem type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030692 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van een bijzondere rooilijn en tot bestemming als privédomein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het ontstane grondrestant ter hoogte van huisnummers 101 tot 113 in de Industrielaa type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030691 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot buitendienststelling van een gedeelte van de CERIA-parking en zijn omgeving, ter hoogte van de Brusselse Ring in Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beroep, ingediend bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tegen het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omlegging van de buurtweg nr. 31, genaamd Keelbeekpad, de gedeelt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017040345 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanstelling van de regeringscommissaris bij de Sociale Kredietinstellingen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend zijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012884 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2017 pub. 29/06/2017 numac 2017012876 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2017 pub. 26/07/2017 numac 2017203926 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract type besluit van de waalse regering prom. 22/06/2017 pub. 26/07/2017 numac 2017203927 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen
^