B.S. Index van de afkondigingen van 28 juni 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/1, lid 5, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan DE POST en houdende de administ

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012854 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 26/07/2017 numac 2017030785 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming in een ambt van Waarnemend directeur van de pedagogische categorie van de Haute Ecole Charlemagne, georganiseerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030752 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de directeur van het Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030612 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017040338 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de machtiging van Vereniging Bureau Veritas VZW als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in uitvoering van artikel 42 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 04/07/2017 numac 2017020468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende het toezicht op de proeven, controles en beproevingen door het erkend organisme bij het ontwerp, de constructie, de verandering, de herstelling en de exploitatie van installaties voor het vervoer van gasachtige producten e type ministerieel besluit prom. 28/06/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018040006 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

arrest

type arrest prom. 28/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012960 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 28 juni 2017 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid in individuele asieldossiers aan de adjunct-commissarissen en bepaalde personeelsleden van het Commissariaat-generaal

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 28/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030790 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Huishoudelijk reglement van de regionale kamer van beroep type huishoudelijk règlement prom. 28/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030789 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Huishoudelijk reglement van de regionale kamer van beroep
^