B.S. Index van de afkondigingen van 30 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030679 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare type wet prom. 30/06/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de begroting type wet prom. 30/06/2017 pub. 07/09/2018 numac 2018012141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te Kumamoto op 10 oktober 2013 (1) (2) type wet prom. 30/06/2017 pub. 23/01/2018 numac 2018030057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste. - Duitse vertaling type wet prom. 30/06/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018010863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het lange termijnsparen. - Duitse vertaling type wet prom. 30/06/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018010864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude. - Duitse vertaling type wet prom. 30/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017020538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de begroting. - Duitse vertaling type wet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017030467 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude type wet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017020431 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het lange termijnsparen type wet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012959 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017030630 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2016-2017 type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en he type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030686 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030711 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort opgericht als staatsdiensten met a type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017031172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de European Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017030890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor de eerste fase van het project ANPR in het kader van de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme voor het begrotingsjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017203687 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23ter van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017012749 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Lessen van het vredegerecht van het kanton Aat - Lessen naar Aat type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017040369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 02/07/2018 numac 2018012607 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017202686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031998 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 30/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020598 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2017 pub. 14/08/2017 numac 2017040570 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017030829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar 2017 aangaande het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017040474 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de beheersovereenkomst met, het toezicht op en de subsidiëring van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoeging van een artikel 6/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2012 betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017030744 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft terminologische aanpassingen ten gevolge van wijzigingen van verwante rege

decreet

type decreet prom. 30/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030474 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te Kumamoto op 10 oktober 2013 type decreet prom. 30/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft type decreet prom. 30/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017030415 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 type decreet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017040349 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw type decreet prom. 30/06/2017 pub. 14/08/2017 numac 2017020498 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van som type decreet prom. 30/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017030839 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 30/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030471 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet houdende wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

document

type document prom. 30/06/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017013654 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing 43bis betreffende de gewijzigde versie van het personeelsplan van Brussel Gas Elektriciteit voor het jaar 2017

erratum

type erratum prom. 30/06/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040719 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen. - Errata
^