B.S. Index van de afkondigingen van 7 juli 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017202638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030889 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking en de procedures van de Raden voor opleiding en de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017020488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017030764 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017203811 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 14/08/2017 numac 2017030755 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203873 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030899 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2017 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam type koninklijk besluit prom. 07/07/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking en de procedures van de Raden voor opleiding en de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030605 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing type ministerieel besluit prom. 07/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017020513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende afwijking van de rationalisatienorm van een centrum voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 52 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017040470 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Departement Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 betreffende Eventhal Beringen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van diverse bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiez type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017040631 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017020588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tweede verlenging van de proefprojecten over flexibel kortverblijf in erkende groepen van assistentiewoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017020610 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende positionering en aansturing van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bij de diensten van de Vlaamse overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017030965 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017040472 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling voor de werkingsmiddelen in het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 en in het buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2016-2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017020493 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2017-2018 in het deeltijds kunstonderwijs

decreet

type decreet prom. 07/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017040436 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, ondertekend te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 07/07/2017 pub. 20/07/2017 numac 2017040435 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17 februari 2016 type decreet prom. 07/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030641 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 type decreet prom. 07/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017030873 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 24 april 2014 en te Saint Peter Port op 7 me type decreet prom. 07/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030638 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat het archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem betreft type decreet prom. 07/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013120 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie type decreet prom. 07/07/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017020648 bron vlaamse overheid Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk type decreet prom. 07/07/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013208 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 07/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030626 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol, ondertekend te Brussel op 11 november 2016, betreffende de toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend i type decreet prom. 07/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030639 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft type decreet prom. 07/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017040439 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen, met bijlagen, bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 18 december type decreet prom. 07/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017030840 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type decreet prom. 07/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017030872 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport type decreet prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020502 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd type decreet prom. 07/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017030799 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met bepaalde wijzigingen bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, opgemaakt te Londen op 2 november 1973 , aangenomen op basis van artikel 16 van dit verdrag (1) type decreet prom. 07/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017030870 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake zware metalen, met bijlagen, bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 13 december 2012 te Genève type decreet prom. 07/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040495 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en type decreet prom. 07/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017020491 bron vlaamse overheid Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming type decreet prom. 07/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017030871 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat het attest van draagkracht betreft type decreet prom. 07/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030643 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017
^