B.S. Index van de afkondigingen van 21 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type wet prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040462 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector type wet prom. 21/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot aanpassing van diverse wetgevingen aan de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU type wet prom. 21/07/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017031016 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen t type wet prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017030904 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake de onderwerping aan de belasting van bepaalde door Belgische zendingen lokaal aangeworven werknemers in landen waarmee België geen overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten type wet prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017020570 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2012 type wet prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten type wet prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040475 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F type wet prom. 21/07/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017040578 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende schadeloosstellingen ten voordele van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de daarmee gelijkgestelde personen die slachtoffer zijn van schade veroorzaakt do type wet prom. 21/07/2017 pub. 20/03/2018 numac 2018011103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake de onderwerping aan de belasting van bepaalde door Belgische zendingen lokaal aangeworven werknemers in landen waarmee België geen overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten. - Duitse vertaling type wet prom. 21/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België type wet prom. 21/07/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017013964 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Duitse vertaling type wet prom. 21/07/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017013448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017202410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1988 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de zandsteengroeven type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017030916 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 19 december 2014 in uitvoering van artikel 56, § 3ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 voor d type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017030986 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening van percelen te Lokeren met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de afschaffing van overweg nr. 50 gelegen op de spoorlijn 59 type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017204126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van een praktijktest in Sint-Jans-Molenbeek voor de ontwikkeling van een vernieuwende lokale aanpak inzake disengagement in het kader van de strijd tegen gewelddadig radicalisme type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017030927 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 53, § 1, dertiende lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de verplichte verificatie door verple type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030949 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030948 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017040581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van vijf leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1972 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de casinobedienden type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 18/09/2017 numac 2017040645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige Rechtspraak bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017203594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van boek VI. - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017040669 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inz type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk Besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017013008 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de vereffening van het Rentenfonds type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017203561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld door bpost type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 11/10/2018 numac 2018013515 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017020603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2006 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft het p type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017020600 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017020541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030579 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een laboratorium dat kan worden belast met een bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017030886 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een adjunct-commissaris op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017204065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203692 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2016 van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017030884 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 1, 4°, 5° en 6° van het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030896 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2017 tot vaststelling van data vanaf wanneer een blokkering bedoeld in artikel 62/1 of 62/2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinricht type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017020508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd t type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030881 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017020544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd to type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017040467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017020602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017020601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040576 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2017 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017040453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017030795 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beheer van het broeikasgasregister van België en de voorwaarden van toepassing op de gebruikers ervan type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017020545 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanstelling van een secretaris van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017203911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité vo type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017203574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voo type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 27/07/2017 numac 2017011559 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende verlenging van het mandaat van de gouverneur van de Nationale Bank van België

erratum

type erratum prom. 21/07/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017013288 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende schadeloosstellingen ten voordele van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de daarmee gelijkgestelde personen die slachtoffer zijn van schade veroorzaakt do
^