B.S. Index van de afkondigingen van 11 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek va type wet prom. 11/08/2017 pub. 30/10/2019 numac 2019030894 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek va type wet prom. 11/08/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten, ondertekend te Parijs op 27 januari 2016 (2) type wet prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017020579 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging, de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de be type wet prom. 11/08/2017 pub. 17/09/2018 numac 2018013320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek va type wet prom. 11/08/2017 pub. 28/05/2019 numac 2019012555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017200074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de verl type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017202615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en oplei type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017201694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017201690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017201692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017201691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017200977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het tij type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017011738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017010765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de typ type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017013153 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing, herbenoeming en ontslag bij de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017200915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor best type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017200896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid demograf type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017200630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot invoer type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017200638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017201023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het tijdskrediet, type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017013393 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de vzw Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017010434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de opheffing van collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 02/10/2017 numac 2017013301 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het federaal Centrum voor analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de **** tot ondersteuning van de werking van het **** type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 14/09/2017 numac 2017031151 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd to type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017201707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de eindeloopbaan - afwijkend stelsel met toepassing va type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017201696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende het tijdskrediet - algemeen stelsel type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017201047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de r type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017201094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017200975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017200632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot vaststelling van de dienstjarenpremie voor arbeiders in de kandijfabrieken type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017200054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017010821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de harmonisering van premies e type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017202500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van maaltijdcheques - administra type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017200612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017040695 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017010720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders v type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffen type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 04/09/2017 numac 2017202578 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welk type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017010684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de tussenkomst in d type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017010689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 01/09/2017 numac 2017010691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kun type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 30/08/2017 numac 2017031052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004 en ter wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende h type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 29/08/2017 numac 2017203814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 29/08/2017 numac 2017203575 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoe type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 29/08/2017 numac 2017013020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017030841 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot integratie in het federaal parket van de nationale cel, bedoeld in de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017013049 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017013036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een laboratorium dat kan worden belast met een bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017204268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017013021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 b type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017040104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017202438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende verlenging van de eindeloopbaanregeling type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017201551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de technische wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017202064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 - koopkracht type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017202614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot vaststelling van de banksluitingsdagen voor de type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017201701 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de invoering van het rech type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017200629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een regeling van on type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017201026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017201056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot wijziging van artikel 3 van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017201045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de opheffing van welbepaal type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017040105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017200071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitst type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017010795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 06/09/2017 numac 2017010764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017201553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de éénmalige sociale toelage type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017201549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers van type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 05/09/2017 numac 2017202610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de statuten van het fonds voo

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017012986 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/08/2017 pub. 25/08/2017 numac 2017012987 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap
^