B.S. Index van de afkondigingen van 13 september 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 9.800.000 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van de bijakte 12 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betr type koninklijk besluit prom. 13/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017205084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor type koninklijk besluit prom. 13/09/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017031235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2014/57/EU, van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten type koninklijk besluit prom. 13/09/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017030331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 13/09/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017013212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017204549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017013213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling va type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017040741 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 2016 tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole en Hainaut » type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 24/10/2017 numac 2017205458 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit met betrekking tot het kennisgevingsformulier inzake de keuze van de auteur van de studie voor de milieueffectbeoordeling van een project type ministerieel besluit prom. 13/09/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017013214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met het opvragen van informatie als bedoeld in artikel V.10, § 8, van het Wetboek van economisch recht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017040742 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** van 4 maart 2010 betreffende de vergelijkende examens georganiseerd voor de werving en de overgang naar het hogere niveau van de ambt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/09/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013711 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs
^