B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 19/09/2017 numac 2017204773 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 4 mei 2016 tot oprichting van de Federale Interneauditdienst, wat de Federale Overheidsdienst Financiën betreft type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 12/06/2019 numac 2019013053 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 03/10/2017 numac 2017031255 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende koninklijke besluiten tot vaststelling van de bijzondere reglementen voor rechtbanken en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017011155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale functieclassificatie met het o type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017204445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverhei type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017013290 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen type koninklijk besluit prom. 14/09/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017204358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017031234 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit dat de soorten plastic zakken nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor eenmalig gebruik bedoeld in artikel 4.6.2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betr

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013556 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-diensthoofd van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017031299 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van een mandaatbetrekking van Adjunct-Directeur-generaal bij de Algemene Directie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013555 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies voor de operationele mandaathouders van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gew type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-tweede in bevel van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013588 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt voor de toewijzing van een mandaat van adjunct Directeur-generaal A4+ bij Brussel Openbaa type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013587 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt voor de toewijzing van een mandaat van Directeurgeneraal A5 bij Brussel Openbaar Ambt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017020652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017013348 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juli 2013 tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektri type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013557 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van administratieve coördinator van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017205082 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van bepalingen betreffende de voedselhulp in het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 14/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017205040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2008 betreffende de openbare dienstverplichting opgelegd aan de distributienetbeheerders inzake het onderhoud en de verbetering van de energetische efficië

document

type document prom. 14/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013449 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de "Missions locales" en de lokale werkwinkels

erratum

type erratum prom. 14/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-tweede in bevel van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Err type erratum prom. 14/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van officier-diensthoofd van de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/09/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017013308 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1499 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de benoeming van de Commissaris van het College binnen de Office francophone de la Formation en Alternance

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017206382 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/09/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017206383 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de Verdelingscommissie van het Fonds voor afbetaling van schulden
^