B.S. Index van de afkondigingen van 19 september 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/09/2017 pub. 04/05/2018 numac 2018011805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de **** type wet prom. 19/09/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018010942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de **** type wet prom. 19/09/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018010444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. 19/09/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017013369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, betreffende de erkenning van de aanslag in Barcelona op 17 augustus 2017 als terrorisme type wet prom. 19/09/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 19/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013422 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de **** type wet prom. 19/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013433 bron federale overheidsdienst financien Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013487 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Domus Medica vzw voor het project "Verspreiding van de richtlijn "Depressie bij Volwassenen"" type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013486 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Société Scientifique de Médecine Générale voor het project "Verspreiding van de richtlijn "Depressie bij Volwassenen"" type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017031281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017205062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 6 juni 2017 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging do type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017205023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2017 houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017031274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitker type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 28/09/2017 numac 2017013312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 27/09/2017 numac 2017013345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve bel type koninklijk besluit prom. 19/09/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017020622 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor reprografie en van de vergoeding voor uitgevers voor reproducties op papier van hun uitgaven op papier

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/09/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger
^