B.S. Index van de afkondigingen van 28 september 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017031283 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het onderwijs in de Koninklijke Militaire School

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013338 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 41, § 1, tweede lid, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering teneinde de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht te bepalen type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017031271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een vennootschap gelast wordt de inning en verdeling te verzekeren van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017013529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördine type koninklijk besluit prom. 28/09/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017014120 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van opdrachtgevers van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014209 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205212 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot erkenning van de producentenorganisaties, de unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties en tot uitvoering van de artikelen 6 en 7 van het type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013719 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 17/11/2017 numac 2017013720 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Engelse taal belast met het organiseren van taalexamens

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013480 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/09/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017013623 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van 29 oktober 2011 tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid en tot wijziging van het besluit van 29 oktobe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017205182 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitster en de leden van de Advies- en erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017205179 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de Raad van bestuur van de TEC Namen-Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 13/10/2017 numac 2017205181 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de delegaties van bevoegdheden aan het "Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets " (Secretariaat hulpverlening intern beheer en controle kabinetten) van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 13/10/2017 numac 2017205175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het technisch comité voor sociaal toerisme type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 13/10/2017 numac 2017205174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het technisch comité van de toeristische instellingen type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 10/10/2017 numac 2017205113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de bestuurders bij de « Société wallonne du Logement » type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017205166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden" alsook de voorzitters ervan type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 13/10/2017 numac 2017205168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het technisch comité van de Reisbureaus type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 13/10/2017 numac 2017205169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Technisch comité van de Toeristische bezienswaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 13/10/2017 numac 2017205171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Technisch comité van de streekgebonden toeristische logiesverstrekkende inrichtingen type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 13/10/2017 numac 2017205170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Technisch comité van de toeristische gidsen type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 13/10/2017 numac 2017205172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Technisch comité voor het hotelwezen in de openlucht type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2017 pub. 13/10/2017 numac 2017205173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Technisch comité voor het Hotelwezen

bericht

type bericht prom. 28/09/2017 pub. 03/10/2017 numac 2017013462 bron federale overheidsdienst financien Bericht inzake de wijziging van het aanslagstelsel dat van toepassing is op de juridische constructies

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/09/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017205567 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de sociale inspecteurs die belast zijn met het toezicht en de controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/09/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017205712 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/09/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017205711 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake tewerkstellingsmaatregelen
^