B.S. Index van de afkondigingen van 18 oktober 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/10/2017 pub. 11/05/2018 numac 2018011891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de omzetting van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de type wet prom. 18/10/2017 pub. 04/04/2018 numac 2018030702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 18/10/2017 pub. 21/03/2018 numac 2018011328 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed. - Duitse vertaling type wet prom. 18/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013896 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed type wet prom. 18/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017013895 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende de omzetting van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017204447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017204449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de aanwending van de bijdragen voor de risi type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017204612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 09/11/2017 numac 2017204628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesl type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017204619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 13/11/2017 numac 2017204623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017204448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017204446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013769 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van een Belgische norm uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 27/10/2017 numac 2017205652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017204444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 11 november 2018 (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017205326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , met uitzondering van de ondernemingen welke type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017205327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017205328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep in de type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017204678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de we type koninklijk besluit prom. 18/10/2017 pub. 07/11/2017 numac 2017204626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de verlenging van de crisismaatregelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017013715 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 18/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017206196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 tot instelling van een centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorrangscriteria en de nadere regels voor de oproep tot projecten bedoeld bij artikel 6, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031865 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidszorgberoepen verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België
^