B.S. Index van de afkondigingen van 25 oktober 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013931 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 25/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013777 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 25/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013776 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 25/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013775 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Golden Box - Golden Ticket", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206662 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 25/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017014103 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het FIVA en de verrichtingen die voor steun i type ministerieel besluit prom. 25/10/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017031554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheid inzake stedelijke herwaardering type ministerieel besluit prom. 25/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013854 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/10/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017040798 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte ve

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van reglementaire bepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031843 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2001 houdende benoeming van de voorzitter en ondervoorzitters van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014270 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georgani type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017014265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een waarnemend afgevaardigde commissaris van de Regering bij de hogescholen en hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2017 pub. 12/04/2018 numac 2018010317 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de reglementaire bepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017013612 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1511 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de mandaatbetrekking van rang 15 van bestuursdirecteur van Bijstand aan Gehandicapten

erkenning

type erkenning prom. 25/10/2017 pub. 16/11/2017 numac 2017014013 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 13 augustus 2012 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^