B.S. Index van de afkondigingen van 14 november 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017014092 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2016 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

arrest

type arrest prom. 14/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031659 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden
^