B.S. Index van de afkondigingen van 20 november 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017040828 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 20/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017040835 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het gestandaardiseerde rooster voor ondernemingen in de privésector met minder dan 50 voltijds equivalenten, vastgesteld door Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de ver type ministerieel besluit prom. 20/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031767 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de beheerder van het nationaal register van de infrastructuren en voertuigen op Antarctica ingesteld bij artikel 22, § 2, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de acti type ministerieel besluit prom. 20/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031768 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de persoon die verantwoordelijk is voor het ontvangen de vaststellingen van de inbreuken in het gebied van het Verdrag inzake Antarctica bedoeld in artikel 23, § 2, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de mil type ministerieel besluit prom. 20/11/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010264 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer

decreet

type decreet prom. 20/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017206385 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting, gedaan te Santo Domingo op 25 oktober 2016

protocol

type protocol prom. 20/11/2017 pub. 08/02/2018 numac 2017032156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake de activiteiten en financiering van het kankerregister

bijakte

type bijakte prom. 20/11/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel tot wijziging van het protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg,

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 20/11/2017 pub. 16/03/2018 numac 2018010776 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen
^