B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017032186 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft type wet prom. 21/12/2017 pub. 11/02/2020 numac 2020020167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2017 pub. 22/01/2018 numac 2017014398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar type wet prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017031890 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2015 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018030144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2017 tot toekenning van een subsidie van 2.267.000 € voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017206817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage "PWA-arbeidsovereenkomst" van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van een model van de PWA-arbeidsovereenkomst en tot uitvoering van artikel 17, 3°, van de wet van 7 april 1999 betref type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032243 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter intrekking van de erkenning verleend aan de naamloze vennootschap naar Belgisch recht BNY Mellon CSD in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032242 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende intrekking van de aanstelling van het effectenafwikkelingssysteem beheerd door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht BNY Mellon CSD als effectenafwikkelingssysteem in de zin van de wet van 28 april 1999 houdende omzettin type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032237 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 december 2017 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 4 maart 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 575/2013 v type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018200183 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 8, 9 en 12 van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018200184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2017, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 juli 2017 tot gedeeltelijke uitvoering, inzake economie, innovatie en digitale technologieën, van het besluit van de type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031850 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018200951 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 16 en de programma's 06 en 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018200949 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 13, de programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014412 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 2008 houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018200950 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018200274 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 2017 tot gedeeltelijke uitvoering, inzake beroepsopleiding, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 30/07/2018 numac 2018031584 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Molenbeek om het bijzonder bestemmingsplan nr.41 « Leopold II C* » gedeeltelijk op te heffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 28/05/2018 numac 2018030200 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedbeheerders en door de sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de huurhulp van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010140 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017 ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2018 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010396 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toevoeging van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven in het toepassingsgebied van diverse reglementeringen die gelden voor het gewestelijk openbaar ambt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2017041027 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014392 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Dienst voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 03/01/2018 numac 2017041022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een premie voor zelfstandigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018010010 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het personeelsplan voor 2018 van Brussel Preventie & Veiligheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 04/01/2018 numac 2017041021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017014394 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Molenbeek om het bijzonder bestemmingsplan nr. 41 « Leopold II C* » gedeeltelijk op te heffen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018200509 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de inhoud van het milieueffectenverslag voor de herziening van het ruimtelijk ontwikkelingsplan type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200037 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Haine type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200036 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Dender type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep Wonen in het kader van de raadgevende functie type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité voor sociaal toerisme type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beleidsgroep Wetenschapsbeleid van de Sociaal-economische Raad van Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200051 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité voor het hotelwezen in de openlucht type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 03/01/2018 numac 2017207049 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot vastlegging van de geldigheidsduur van de reserves van de vergelijkende **** voor de **** **** en de openbare instellingen van het **** **** type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de raad van bestuur van de "Office francophone de la Formation en alternance" type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 23/01/2018 numac 2017010104 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 tot uitvoering van artikel 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwe type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200038 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de stroomafwaartse Maas en van de Oise type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200053 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité van de toeristische instellingen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200055 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité van de streekgebonden toeristische logiesverstrekkende inrichtingen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200092 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de "Legend Boucles de Bastogne" op de gemeenten Vaux-sur-Sûre, Bertrix, Paliseul, Herbeumont, Florenville, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tenneville, Bertogne, Houffalize en Bastenaken op 4 fe type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200057 bron walse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de nominatieve overplaatsing van de personeelsleden van het "Institut du Patrimoine wallon" naar de diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018200046 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 5, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200052 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité voor het hotelwezen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200050 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité van de Toeristische gidsen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200049 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité van de Toeristische bezienswaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200048 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité van de Reisbureaus type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Toerisme

erratum

type erratum prom. 21/12/2017 pub. 31/01/2018 numac 2018010326 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages. - Erratum type erratum prom. 21/12/2017 pub. 27/08/2018 numac 2018040528 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft. - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017041016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende het administratief statuut en bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven
^