B.S. Index van de afkondigingen van 1 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2018 pub. 21/06/2019 numac 2019040877 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden over de Benelux Interparlementaire Assemblee, gedaan te Brussel op 20 januari 2015 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011246 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 478.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018030602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018201118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de heer Frank Hardeman tot Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011257 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 december 2017 tot overdracht van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel voor een symbolische euro aan de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium van Brus type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zor type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018030611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied. - Addendum type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018011341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal bij het departement Droits de pension van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag van de voorzitter van de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 08/03/2018 numac 2018030588 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd to type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 03/06/2019 numac 2019030497 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018030603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zeke type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2018 pub. 13/03/2018 numac 2018011231 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2018 type ministerieel besluit prom. 01/03/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkomi type ministerieel besluit prom. 01/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011342 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 1,25 % - 22 april 2033" type ministerieel besluit prom. 01/03/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018205257 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011172 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van zeven leden van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018201182 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de verlenging van de winterperiode in het kader van de elektriciteits- en gaslevering

decreet

type decreet prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018070014 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering type decreet prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018201184 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging van een Titel VIII in boek I van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de erkenning van de diensten en de voorzieningen voor de begeleiding van partnergeweld en gendergerelateerd geweld type decreet prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018201183 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst van 10 juni 1970 op het gebied van jacht en vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17 februari 2016

erratum

type erratum prom. 01/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018040016 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende bodembeheer en bodemsanering. - Erratum type erratum prom. 01/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011404 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 december 2017 tot overdracht van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel voor een symbolische euro aan de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium van Brus

beschikking

type beschikking prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011168 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met: het Protocol bij de Conventie betreffende de dwangarbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderd en derde zitting type beschikking prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011165 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges te waarborgen type beschikking prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016 type beschikking prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met: de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting, ondertekend op 25 oktober 2016 te Santo Domingo type beschikking prom. 01/03/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018011170 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot aanpassing van de gewestelijke regelgeving aan de hervorming van de werking van de hypotheekbewaring en van het beheer van de patrimoniumdocumentatie type beschikking prom. 01/03/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018011166 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met: de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018030671 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1127 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de begeleidingsdiensten, tot uitvoering van afdeling 4 van hoofdstuk 4 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van pe type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018030672 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1481 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de diensten voor gezinsopvang, tot uitvoering van afdeling 3 van hoofdstuk 6 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018014664 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2017/667 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot intrekking van sommige besluiten in toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun insc type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018030669 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1388 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de ondersteuningsdiensten voor dovencommunicatie en -vertolking, waarbij artikel 27 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de in type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011287 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/377 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van drie referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep `heftruckbestuurder ' in het kader samenwerkingsakkoord van type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011284 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/374 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van twee referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep `instructeur voor collectieve fitnesslessen ' in het kader s type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011285 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/375 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van twee referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep `residentieel elektrotechnisch installateur ' in het kader s type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011286 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/376 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van twee referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep `fitnessinstructeur ' in het kader samenwerkingsakkoord van type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018030668 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/626 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de vaststelling van de wijzen en procedures voor de erkenning van centra, diensten, woningen of ondernemingen bedoeld in artikel 70 van het decreet van de Franse Gemeenschapscom type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030670 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/892 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de diensten voor inclusieve vrijetijdsbesteding dat uitvoering geeft aan afdeling 7 van hoofdstuk 4 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 me type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 22/03/2018 numac 2018030673 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/891 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de ondersteuningsdiensten voor activiteiten van maatschappelijk belang, waarbij afdeling 5 van hoofdstuk 4 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018201383 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 oktober 2013 tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor verscheidene personeelscategorieën in het onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 01/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018201695 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 16 juli 2015 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en tot voordracht van

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018011347 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het Besluit van het Verenigd College van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommi

erkenning

type erkenning prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011225 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^