B.S. Index van de afkondigingen van 9 maart 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018030604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot publicatie van de bijlagen I, II en IV van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040077 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezers voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de ver type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 02/03/2020 numac 2020020239 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de vaccinatie tegen blauwtong. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 09/03/2018 pub. 20/03/2018 numac 2018011282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van een lid van de federale politie bij het administratief - technisch secretariaat Binnenlandse Zaken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012787 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995 en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, e type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018040069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012 en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2018 pub. 25/04/2018 numac 2018011715 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de samenvoeging met beperkte grensaanpassing van de Polder van Ettenhoven en de Polder van Muisbroek tot een nieuwe polder met als naam Polder van Ettenhoven en Muisbroek type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018040074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordeni type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van aanvullende programmatienormen voor bijkomende diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de hoogte van de premie en de uitbreiding van de doelgroep die in aanmerking komt voor een zero-emissiepremie

decreet

type decreet prom. 09/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011401 bron vlaamse overheid Decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B type decreet prom. 09/03/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018011963 bron vlaamse overheid - Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs type decreet prom. 09/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018030660 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018011382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief
^