B.S. Index van de afkondigingen van 15 maart 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018011367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type ministerieel besluit prom. 15/03/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011747 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de fietssnelwegen, in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking v type ministerieel besluit prom. 15/03/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Vlaams Brabant type ministerieel besluit prom. 15/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011900 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2015 tot vaststelling van de samenstelling van het begeleidingscomité betreffende de telefonische onthaaldiensten voor kinderen type ministerieel besluit prom. 15/03/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018030632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

decreet

type decreet prom. 15/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018201402 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, ondertekend te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 15/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018201400 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 28 april 2017 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het "Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la v type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201408 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de woninghuurovereenkomst type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201406 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek type decreet prom. 15/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018201401 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het **** gesloten te **** op 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** **** over de coördinatie van het type decreet prom. 15/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018201405 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap betreffende het Centrum van het Europees Ruimtevaartagentschap in Redu, gedaan te Brussel op 24 mei 2017 type decreet prom. 15/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018201403 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, e type decreet prom. 15/03/2018 pub. 27/03/2018 numac 2018201404 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting, ondertekend te Santo Domingo op 25 oktober 2016 type decreet prom. 15/03/2018 pub. 28/03/2018 numac 2018201407 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel D.VII.26 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

erratum

type erratum prom. 15/03/2018 pub. 29/03/2018 numac 2018011479 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid. - Erratum
^