B.S. Index van de afkondigingen van 30 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/03/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011632 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding type wet prom. 30/03/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de lee type wet prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018040109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het type wet prom. 30/03/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018011728 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.`s betreft, van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 30/03/2018 pub. 29/10/2019 numac 2019014988 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/03/2018 pub. 26/04/2018 numac 2018011785 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 bettreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de le type wet prom. 30/03/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/03/2018 pub. 26/03/2019 numac 2019040701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018201452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018030803 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 18/04/2018 numac 2018040107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 betreffende de betaling van de door de Ri type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012091 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van de Federale Overheid economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 27/04/2018 numac 2018030809 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 23/04/2018 numac 2018040071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201825 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 2017 houdende overdracht van de ambtenaren van de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 bet type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018040040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen voor wat betreft de termijnen voor het nemen van beslissingen type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018200260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het stelsel van het tijdskrediet, waarvan het tijdskrediet, de loopbaanv type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018201457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/38 van 19 december 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 decemb type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoe type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2018201819 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2017 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2018, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1) type koninklijk besluit prom. 30/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018201430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de warenhuizen ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011849 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de lokale en provinciale verkiezingen type ministerieel besluit prom. 30/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018011381 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van de bijlagen van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur W type ministerieel besluit prom. 30/03/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018205260 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en de programma's 02, 03, 11, 21, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 201 type ministerieel besluit prom. 30/03/2018 pub. 04/04/2018 numac 2018030726 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018030894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 25/04/2018 numac 2018030812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 23/04/2018 numac 2018040119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 20/04/2018 numac 2018040078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018040116 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de aanvragen tot kwijtschelding van de leningsschuld van de energiehuizen, voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 17/04/2018 numac 2018030801 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 in het kader van bijkomende middelen voor BSO vrachtwagenchauffeur

decreet

type decreet prom. 30/03/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031033 bron vlaamse overheid Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase type decreet prom. 30/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030753 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het havengebied van Gent type decreet prom. 30/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018040031 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/03/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018202444 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de verkeersbelasting of de inverkeersstellingsbelasting op de auto's. - In het buitenland ingeschreven voertuigen die door een persoon die in het Waalse Gewest verblijft, op het Waalse grondgebied gebruikt worden. - Voorwaarden voo

erratum

type erratum prom. 30/03/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018012267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt

arrest

type arrest prom. 30/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018040050 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Directeur Diensthoofd van de Dienst Werkgelegenheid van Brussel Economie en Werkgelegenheid bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake de beslissingen van inhouding, terugvorderi
^