B.S. Index van de afkondigingen van 20 april 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 20/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018202442 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen type ministerieel besluit prom. 20/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018011998 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 27 juni 2014 houdende de benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, afd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012610 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Departement Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018030948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de modaliteiten voor het testen en het uitreiken van de bewijzen van het taalniveau Nederlands, vermeld in artikel 46/2 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgering type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018031024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de waarborgregeling vo type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018030913 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot het Universitair Ziekenhuis Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018031216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de einddoelen in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het model van akte inzake fractievorming voor de kandidaat-leden van de gemeenteraad, de districtsraad en de provincieraad type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018031252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018030980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en d type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018012003 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betr type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011889 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030931 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tot het niet-toepasselijk verklaren van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen A201 en R0 op het grondgebied van de gemeenten Zaventem en Diegem type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018011925 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging en de bijzondere bepalingen voor het jaar 2018 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, wat betreft projectsubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030930 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tot het niet-toepasselijk verklaren van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelweg A12 op het grondgebied van de gemeenten Meise en Grimbergen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030929 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tot het niet-toepasselijk verklaren van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelweg E40 op het grondgebied van de gemeenten Zaventem en Kraainem type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018011995 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties voor het schooljaar 2018-2019 in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs

decreet

type decreet prom. 20/04/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018031157 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs type decreet prom. 20/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011941 bron vlaamse overheid Decreet houdende de invoering van sociale-impactobligaties type decreet prom. 20/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018030928 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen type decreet prom. 20/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012000 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrij

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 20/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011808 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 18-01 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0589
^