B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018040126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de onderzoeksraad voor de scheepvaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012058 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een wedstrijdreglement voor de aanwijzing van de kandidaat voor deelname aan de Landschapsprijs van de Raad van Europa type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018202582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de vervangingsleveranciers van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031732 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2018 en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011920 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2015 houdende verlening aan Northwester 2 NV van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van d type ministerieel besluit prom. 26/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018040132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018030908 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de fusie door overname van de vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst van de BVBA TRANSLUX en de BVBA KIWI door de BVBA LYESS type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018011906 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake tarieven in de watersector type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011905 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de wijziging van bepaalde voorschriften inzake industriële emissies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018202422 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" wordt gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 inzake het pensioen van personeelsleden van bepaalde organismen v type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018202421 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het aantal, de bevoegdheden, de ligging en het grondgebied van de gewestelijke bureaus van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018202314 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Hannuit type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018202313 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil wallon de l'économie sociale" type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018202420 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Basisoverlegcomité voor het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" type besluit van de waalse regering prom. 26/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018202315 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Kluisberg

decreet

type decreet prom. 26/04/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011984 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 24 van het decreet van 29 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare ma type decreet prom. 26/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018202569 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Erfgoedwetboek type decreet prom. 26/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202488 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoels type decreet prom. 26/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202487 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op het vrijstellen van de als monument beschermde onroerende goederen van verdeelrechten, schenkbelastingen en success

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018202163 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende classificatie van de gemeenten overeenkomstig artikel 7 van het Gemeentedecreet van 23 april 2018
^