B.S. Index van de afkondigingen van 27 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2018 pub. 18/01/2019 numac 2018015570 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, geda type wet prom. 27/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011885 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State type wet prom. 27/04/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de politie van de spoorwegen Duitse vertaling type wet prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet op de politie van de spoorwegen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 24/02/2020 numac 2020040324 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018012056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018201706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet inzake de gecentraliseerde indiening van de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018201512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een cadeaucheque aan de werknemers type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018011476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende de coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeid type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018011540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018201957 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een gewoon lid van de Franstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018031027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden verpleegkundigen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018031028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden vroedvrouwen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan het International Council for the Exploration of the Sea type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018202549 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018012186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018011475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2017206923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018202411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018012004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 10 april 2018 op het eigen vermogen van de betalingsinstellingen type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030970 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030971 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de overheids- rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030966 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissies en van de Commissies van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030972 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018030973 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018030987 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de verdeling van de middelen overgedragen aan het Sectoraal Spaarfonds van de federale gezondheidssectoren, ten gunste van zowel de werknemers met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever van de private sector als bij type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011736 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Black Pearl", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018030958 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018030946 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018202490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de verdeling tussen rechthebbenden van de pensioenen en vergoedingen in het kader van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen e type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012075 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 tot vaststelling van het maximum aantal vaste en mobiele kansspelinrichtingen klasse IV, de criteria die ertoe strekken een spreiding van deze inrichtingen te organiseren en type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018011473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de indexatie van de lonen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012288 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit houdende de tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen type ministerieel besluit prom. 27/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 27/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie maatschappelijk werker type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie marketing deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012911 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sociaal-cultureel begeleider type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012912 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sommelier type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012913 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie textielontwerper type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie vastgoed assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012915 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verkeerskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012908 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie maatschappelijk assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kapper-stylist type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018031025 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6quater van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 bet type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018031050 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie assistent florist type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bestuurder interne transportmiddelen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012902 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie commercieel assistent type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie communicatie deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012904 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie digitale gebruikersondersteuner type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hr deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 603 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

decreet

type decreet prom. 27/04/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018030912 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type decreet prom. 27/04/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type decreet prom. 27/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011924 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 1

erratum

type erratum prom. 27/04/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring. - Erratum
^