B.S. Index van de afkondigingen van 4 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/2018 pub. 29/10/2019 numac 2019014987 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan als bij stichting opgerichte entiteiten, die afhangen van de erkende universitaire ziekenhuizen, betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 04/05/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Uitvoeringsafspraak tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied v type wet prom. 04/05/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012030 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan als bij stichting opgerichte entiteiten, die afhangen van de erkende universitaire ziekenhuizen, betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011951 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21, § 3, tweede lid van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten e type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 12/12/2019 numac 2019042559 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, vooral met het oog op de toepassing van de uitvoeringsverordening 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke r type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202777 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekte-verzekering type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018011908 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Kruiswoordraadsel - Mots Croisés - Kreuzworträtsel 5 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018031408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 1 type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018202580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018031008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 09/05/2018 numac 2018011893 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011659 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, vooral met het oog op de toepassing van de uitvoeringsverordening 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke r type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012061 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 27 februari 2018 van de Nationale Bank van België houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in B type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018202541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2018 aan het onderzoek "RISK THAT MATTER"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018012035 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018031379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaar type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012122 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de programmatie voor units voor geïnterneerden type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende inwerkingtreding van het decreet van 22 december 2017 betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de structuur, organisatie en financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018012356 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende curriculumdossiers en leerplannen in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het referentiekader onderwijskwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, eerste lid, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018040434 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012242 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- en secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs

decreet

type decreet prom. 04/05/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018012999 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012158 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in België door deze organisatie van een verbindingsbureau bij de instellingen va type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012106 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefon type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012103 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Puurs en Sint-Amands en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijl type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012105 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds type decreet prom. 04/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012319 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012109 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012107 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijla type decreet prom. 04/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018012108 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Deinze en Nevele en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage b

erratum

type erratum prom. 04/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012100 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers. - Erratum

arrest

type arrest prom. 04/05/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2018 van de Rijksdienst voor sociale zekerheid
^