B.S. Index van de afkondigingen van 17 mei 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018012032 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hem in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vervroegde beëindiging van het mandaat van de rechtskundige assessoren en de rechtskundige assessoren generaal voorzien door de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 12/08/2020 numac 2020042581 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012283 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012237 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde koninklijke besluiten en ministeriële besluiten met betrekking tot de dierengezondheid type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012167 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de besmettelijke ziekten voor dewelke de procedure bedoeld in `Hoofdstuk IX - Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit', van b type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018011810 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van de wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018031125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018202427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018202665 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 12 maart 2018 betreffende de oproep tot het indienen van projecten voor het eerste bouwplan van ziekenhuizen en tot bepaling van de termijn van indiening van de aanvragen voor inschrijvi type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Tom & Co Vanderkindere" gelegen te Vanderkinderestraat 532 te 1180 Brussel als handelszaak voor dieren aan de vennootschap Anisim SPRL in toepassing van de wet betreffende de bes type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205313 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 41 van organisatieafdeling 16, de programma's 05, 06, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse G type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205314 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018205315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 06/11/2018 numac 2018014498 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de Basisscholen gevoegd bij het "Athénée Royal de Rixensart-Wavre" ertoe gemachtigd worden de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 20/07/2020 numac 2020015220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit in toepassing van artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde toelagen die worde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018031133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 september 2017 betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese programma voor scholen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/05/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018012846 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018202667 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 17/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202912 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

decreet

type decreet prom. 17/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031151 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 maart 1999 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het onderwijzend hulppersoneel van het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan gesub

arrest

type arrest prom. 17/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018012240 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende oprichting van de Infocenters binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en reorganisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012327 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/ 1865 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 4 juni 2009 houdende toepassing van het decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, he
^