B.S. Index van de afkondigingen van 23 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/05/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019040124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake het leefmilieu. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 23/05/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake het leefmilieu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bew type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012587 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018012431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 11/06/2018 numac 2018031176 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012292 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van herdenkingsmuntstukken - type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018202776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018040526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Euroports Inland Terminals van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040451 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012715 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Contactpersoon in het inclusief onderwijs voor sociale promotie » gerangschikt op het gebied van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012716 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Contactpersoon in het inclusief onderwijs voor sociale promotie » gerangschikt op het gebied van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderw type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018012313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de wijziging van de termijn voor de oprichting van het platform zoals bedoeld in artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties te type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012386 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Opleidingsadviseur » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012395 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Kwaliteitscoördinator » gerangschikt in het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promoti type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012494 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Opleidingsadviseur » gerangschikt in het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie va type ministerieel besluit prom. 23/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012396 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Kwaliteitscoördinator » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs voor het schooljaar 2017-2018 met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018031227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 11 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018202778 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Reglement van het beheersomité tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris
^