B.S. Index van de afkondigingen van 14 juni 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205328 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012868 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het **** zoals bedoeld in artikel 101, &****; 2, 5° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van **** type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040243 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 genomen ter uitvoering van de artikelen L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 en L6451-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentral type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018040244 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 7 van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 genomen ter uitvoering van de artikelen 96/2, 96/3 en 96/8 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk we type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 22/06/2018 numac 2018031302 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning van de erkenning van de inrichting "Hôtel Marshou" gelegen te Vanderkinderestraat 238 te 1180 Brussel als kattenpension aan de heer Seressia Ugo in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn d type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 22/06/2018 numac 2018012586 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot vaststelling van de werkzaamheden die als bevuilend moeten worden beschouwd in de zin van artikel 5, tweede lid, van het ministerieel besluit van 12 april 1965 betreffende de toekenning van sommige ver type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013964 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het **** zoals bedoeld in artikel 101, &****; 2, 5° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van **** type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018203222 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van de aanvragen en de wijze van behandeling ervan ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juni 2018 waarbij de vorstperiode van april 2017 als een landbouwramp

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040304 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het scho type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018040599 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2018 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018012839 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018012848 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebeh type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018031297 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012873 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018012872 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 57 en 60 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018203221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de vorstperiode van april 2017 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018203414 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 september 2017 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018203295 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van één enkele procedure en **** type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018203265 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013 betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018203286 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een Sociale dienst voor de Diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 29/06/2018 numac 2018203285 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Minist type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 28/06/2018 numac 2018203281 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen die in de statuten van de "Société publique de gestion de l'eau" zijn aangebracht type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018203220 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

decreet

type decreet prom. 14/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018031499 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instelling van een experimenteel onderwijs op de tweede en derde graden van het kwalificerend secundair onderwijs wat betreft de bekrachtiging per eenheden van leerresultaten , en op de tweede en derde graden van het doorstromingsonderwij type decreet prom. 14/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018031641 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/06/2018 pub. 27/06/2018 numac 2018031271 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 666

erratum

type erratum prom. 14/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012968 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

beschikking

type beschikking prom. 14/06/2018 pub. 22/06/2018 numac 2018031299 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type beschikking prom. 14/06/2018 pub. 22/06/2018 numac 2018031300 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 november 2017 houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op de indexatie van de premie ten voord type beschikking prom. 14/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018031301 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen type beschikking prom. 14/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018031298 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie
^