B.S. Index van de afkondigingen van 18 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie type wet prom. 18/07/2018 pub. 06/03/2020 numac 2020020426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 18/07/2018 pub. 02/07/2020 numac 2020041832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018040516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018031928 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het federaal Centrum voor analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de **** tot ondersteuning van de werking van het **** type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018040580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019040110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2018 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage voor 2018 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als gouvernementeel orgaan aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 09/09/2019 numac 2019014215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor afwijking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031623 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 2016 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en de regeringscommissaris van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2018 (1) type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031594 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkt type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018013072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018031607 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Nationale Arbeidsraad voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffe type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013543 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2016 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018040579 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van de niet-B type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013544 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor kermiskunsten, circuskunsten en straatkunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013545 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018013194 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 juli 2016 houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportmedische geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013745 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de steun aan theaterprojecten type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018040634 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra. - Uittreksel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018040626 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2003 ter stijving van en houdende toezicht op het Intersyndicaal Fonds voor de sectoren van de Franse Gemeenschap betr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018040623 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs van "hotelreceptionist" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040625 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2002 tot vaststelling van de uitvoeringswijzen van het samenwerkingsakkoord betreffende de coördinatie en het beheer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018040624 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en een ondervoorzitter van het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 28/08/2018 numac 2018013393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het Overlegd actieprogramma 2018-2021 ingesteld bij het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2017-2018 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aantal attesten voor de toegang tot het vervolg van het programma van de cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen, die per universiteit uitgereikt zullen worden gedurende het acade type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018013298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van twaalf erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het generieke profiel van de coördinatoren van de centra voor gevorderde technologieën type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vergunning aan het "Athénée royal Orsini Dewerpe" om met het « Centre d'éducation et de formation en alternance de Morlanwelz", georganiseerd door de Franse Gemeenschap, samen te werken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van twaalf erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de referentiesystemen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een model van jaarlijks verslag in uitvoering van artikel 10 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018013348 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting van meerdere inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018013343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van een premie aan sommige leden van het personeel van de niveaus 1, 2+ en 2 van de Algemene directie van de Infrastructuren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die de verantwoordelij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018040619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de stemgerechtigde leden van de Raad voor de bevordering van burgerzin en interculturaliteit. - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018040620 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs van "industrieel elektrotechnisch installateur" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreff type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018040621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs van "technicus bewerkingssystemen" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018040622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs van "herwaardeerder" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018031616 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de be

erratum

type erratum prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018013402 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtakte en van verbeteringsakte voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van de niet-Be type erratum prom. 18/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040629 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende de procedures voor de erkenning, de vervroegde intrekking van de erkenning, en voor de schorsing of de be
^