B.S. Index van de afkondigingen van 5 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in type wet prom. 05/09/2018 pub. 11/06/2019 numac 2019013147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten, geda type wet prom. 05/09/2018 pub. 29/05/2019 numac 2019040853 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten, geda type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/12/2020 numac 2020043838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in type wet prom. 05/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018013546 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 20 type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018203536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de invoering van een speciale toeslag op werkloosheidsuitkeringen voor oude type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 201 type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 20 type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het t type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018204142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018204675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031933 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen betreffende het voorlopig rijbewijs type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 11/09/2018 numac 2018013530 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van een herdenkingsstuk van 2 EURO, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de eerste lancering van de Europese satelliet ESRO-2B type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 31/10/2019 numac 2019015090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen betreffende het voorlopig rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018013419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2018 betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het kader van beveiligingsagenten van politie en van het kader van beveiligingsassistenten van politie en tot vaststellin type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders en arbeidsters van een aanvul type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018204113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de functieclassificatie, de opleidingen en de type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018203877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de arbeidsduur in de sector inplanten en onderhouden van parken en tu type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031891 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018031853 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen in uitvoering type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreff type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018204358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité vo type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de instelling en de vaststelling, voor 2017-2018, van de pro type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018013328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die ressorteren on

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018014315 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031854 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid bedoeld in artikel 6, § 5, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018013937 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van het begeleidingscomité betreffende de telefonische onthaaldiensten voor kinderen type ministerieel besluit prom. 05/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031855 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid tot het intrekken van de registratie zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen

document

type document prom. 05/09/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018032002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013783 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013784 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013874 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het proefexperiment waarbij de wekelijkse duur van de voltijdse prestatie op 30 uur 24 per week wordt vastgesteld voor de personeelsleden van niveaus 2 en 3 van het Ministerie van de Franse Gemeen
^