B.S. Index van de afkondigingen van 9 oktober 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 29/10/2020 numac 2020043372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018013813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitte type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018032018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 19/10/2018 numac 2018205364 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor wat betreft de omzetting van de Europese richtlijn 2014/87/Euratom type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018205333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de kennis- en opleidingsvoorwaarden voor de bestraffende beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 17/10/2018 numac 2018014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake selectie, aanwerving, kennis en opleiding van de **** beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014313 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014192 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 31/10/2019 numac 2019015087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de kennis- en opleidingsvoorwaarden voor de bestraffende beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 31/10/2019 numac 2019015088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake selectie, aanwerving, kennis en opleiding van de **** beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 14/11/2019 numac 2019015283 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200216 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018032118 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen die verenigingen type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014294 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de inrichting van de stembureaus type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014193 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elek type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 15/10/2018 numac 2018014295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende machtiging als waarnemer van de kiesverrichtingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 van mijnheer Pierre Beaumadier type ministerieel besluit prom. 09/10/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031983 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling dat de digitale systemen en processen voor het kandidatenbeheer, voor de digitale stemming, voor het verwerken van de stemmen en voor de zetelberekening de integriteit van de gegevens en het geheim van de stem

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018031989 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Omzendbrief. - Validatie van de verkiezingen en installatie van de gemeenteraadsleden. - Verkiezing van de schepenen en benoemingsprocedure voor de burgemeesters
^