B.S. Index van de afkondigingen van 25 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/10/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014697 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en van de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018205460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 2017 ter uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari 2004 en ter wijziging type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018014788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van de programma's "Hervestiging van vluchtelingen" en "Relocatie van asielzoekers" type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015155 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III. - Addendum type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014744 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de vzw "Amicale de Sivry du mouton et du cheval de trait" type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014745 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Luik type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015153 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten. - Addendum type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het UZ Brussel type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2018 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vasts type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018032168 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de tijdelijke uitsluitingscriteria en de eraan verbonden uitsluitingsperiodes, van de donors met betrekking tot seksueel gedrag type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018031837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de contactambtenaren bij Europol of Interpol en de verbindingsofficieren type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 31/05/2019 numac 2019012675 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de evaluatie van de tijdelijke uitsluitingscriteria en de eraan verbonden uitsluitingsperiodes, van de donors met betrekking tot seksueel gedrag. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014588 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018032100 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelij type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 09/11/2018 numac 2018032101 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende herbenoeming bij de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/02/2019 numac 2019040123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de contactambtenaren bij Europol of Interpol en de verbindingsofficieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014587 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015383 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014855 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de naam van het erkende Ondernemingsloket Zenito Ondernemingsloket in Liantis Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018014948 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2007 houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-conf type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018032153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe type ministerieel besluit prom. 25/10/2018 pub. 20/03/2019 numac 2019040778 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de Rector en de Eerste vicerector van de Université de Liège

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018032065 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels die op de BGHM, de OVM, de gemeenten en de OCMW' van toepassing zijn en die onlosmakelijk verbonden zijn met de financiering van aankoop type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018032167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een toezichtsschema voor de monitoring van de staat van de natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019200342 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2014 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire ambtenaren van het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205815 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering met het oog op het mogelijk maken van bijkomende tewerkstellingscreatie, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012, ondertekend door de federale Regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205817 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2018 tot aanwijzing van de leden van de interministeriële commissie ingesteld bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevorde type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205816 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal leden van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" die aan elke federatie of elk netwerk van milieuverenigingen toegewezen worden type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018205533 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een buitengewone tegemoetkoming aan varkensfokkers getroffen door het herbevolkingsverbod van varkensbedrijven gelegen in het gebied besmet door Afrikaanse varkenspest type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205811 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de werking van de Raad inzake strategie en prospectief onderzoek type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205814 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de presentiegelden en vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur van het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité"

decreet

type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032186 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het « Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française » (Overheidsbedrijf voor Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap) type decreet prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018032185 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het beheerskader van het digitale en informaticabeleid in de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht over de aanpassing van de belasting op automatische ontspanningstoestellen ingevolge artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2019

erratum

type erratum prom. 25/10/2018 pub. 29/11/2019 numac 2019042584 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de rector en de eerste vicerector van de "Université de Liège"- Uittreksel. - Erratum type erratum prom. 25/10/2018 pub. 06/08/2019 numac 2019013738 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de Rector en de eerste vicerector van de "Université de Liège". - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032069 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/1311 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018032068 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2240 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het College van de type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010154 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2377 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van directeure administratie aan de directie human resources van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010155 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2376 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van directrice administratie van de diensten sociale zaken en gezondheid van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010153 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2375 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van administrateur-generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/10/2018 pub. 14/11/2018 numac 2018032200 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018 / 2291 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 juni 2016 houdende benoeming van de leden van de afdeling gezondheidspromotie van de Brusselse

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 25/10/2018 pub. 05/12/2018 numac 2018205782 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 mei 2018 tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Volwassenenvorming

lijst

type lijst prom. 25/10/2018 pub. 22/11/2018 numac 2018014854 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Acerta
^