B.S. Index van de afkondigingen van 2 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018040778 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ten einde de werking van de Commissie voor vrijstelling te hervormen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018015237 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2018014130 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de legitimatiekaarten van de magistraten van het openbaar ministerie, de gerechtelijke attachés, de gerechtelijke stagiairs en de leden van het gerechtspersoneel van het openbaar ministerie type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2018015538 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.060.131,05 EUR aan de Stad Brussel in toepassing van bijakte nr. 13 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, be type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2018015479 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vaststelling van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp van 9.111.926,88 **** aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018015203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van mandaten van inspecteur van luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 10/12/2018 numac 2018032206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van artikel 2, b), van de wet van 7 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en tot bepaling van de datum bedoel type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 12/12/2018 numac 2018015253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt en van het koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de verloven voorafgaand aan de pensionering toegeke type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met verloven toegekend in het kader van het zorgkrediet type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de disponibiliteit en het verlof voorafgaand aan he type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de gelijkstelling van het zorgkrediet betreft type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2019 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2018015641 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

erratum

type erratum prom. 02/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010601 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vaststelling van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten. - Erratum
^