B.S. Index van de afkondigingen van 6 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen type wet prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018014975 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting van Richtlijn 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (1) type wet prom. 06/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018206456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agenschap voor Nucleaire controle met betrekking

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 29/11/2019 numac 2019042519 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van **** ****, **** 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de **** van 24 december 2002. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018206484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische co type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015408 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25/3, § 1, 2°, b) van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 07/01/2019 numac 2018015667 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018032553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van d type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018032552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van het financieel beheer van de Administratieve Dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de identiteitskaarten en het rijksregister type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015472 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen en tot wijziging van titel X van het koninklijk besluit van 14 december type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018205872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in de openbare sector met een overgangsuitkering type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het Secretariaat van het trustfonds voor het Speciale Programma type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/11/2019 numac 2019042396 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen en tot wijziging van titel X van het koninklijk besluit van 14 december type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen in de aardappelverwerkende industrie die onder het Pari type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de betonindustrie betreffende de vervanging van feestdagen in 2019 (1) type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018032529 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van facultatieve een subsidie van 1.551.207 EUR aan de gemeente Sint-Gillis in toepassing van bijakte13 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, be type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032501 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 30.000.000 EUR aan de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 13 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en h type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018015481 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Pro League, om een deel van de kosten van de ontwikkelingen van een toolbox met instrumenten voor begeleiding, bemiddeling en vorming rond diversiteit in sportclubs te dekken type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de plaatsen waar de verwerkingsverantwoordelijke zijn bewakingscamera's kan richten op de perimeter rechtstreeks rond de plaats, de beelden van de bewakingscamera's gedurende drie maanden kan bewaren en toegang in r type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018205995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen en van de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Koning Boudewijnstichting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2018015500 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de tijdelijke bevoegdheids- en ondertekeningsdelegaties die aan de Directeur Opdracht Raadgeving van "eWallonie-Bruxelles Simplification" worden toevertrouwd type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018032554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2013 houdende aanwijzing van een rekenplichtige voor de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregis type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018206222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018032555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 december 2017 tot aanstelling van de leden van het comité opgericht tot beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010178 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leden van het administratief personeel van de inrichtingen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032446 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage III van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032447 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 06/12/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voortvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2019

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 29/03/2019 numac 2019030205 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende bodembeheer en bodemsanering type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018206247 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de netbeheerders en van het besluit van 16 oktober 2003 betreffende de gasnetbeheerders type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018206455 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de verlenging van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Vielsalm type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018206437 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Titel IV van Boek III van Deel III van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie, betreffende de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nu type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018015604 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen te innen op het net van de openbaarvervoermaatschappijen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 04/01/2019 numac 2018206451 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp van wijzigingen van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2018/03 -

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015360 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de duurzame wijkcontracten "investeerdersoperaties"

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****

document

type document prom. 06/12/2018 pub. 20/02/2019 numac 2019010888 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beheersovereenkomst 2018-2023, afgesloten tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

erratum

type erratum prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015621 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende regeling van de administratieve en geldelijke situatie van de contractuele personeelsleden van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Ge

beschikking

type beschikking prom. 06/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren houdende erkenning van het specifiek statuut voor het dier type beschikking prom. 06/12/2018 pub. 07/01/2019 numac 2018032453 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen type beschikking prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032452 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen

lijst

type lijst prom. 06/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018032519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Formalis

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032458 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende regeling van de administratieve en geldelijke situatie van de contractuele personeelsleden van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Ge
^