B.S. Index van de afkondigingen van 13 december 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019200246 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij afwijkingen van het verbod bedoeld in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren worden verleend voor het seizoen 2018-2019 type ministerieel besluit prom. 13/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203757 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 13/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203758 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 13/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019010386 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JDG2CD-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015565 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot hernieuwing van het mandaat van Adjunct Directeur-generaal van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015496 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en ho type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015563 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot hernieuwing van het mandaat van Directeur-generaal van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015495 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en ho type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015564 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot hernieuwing van het mandaat van Directeur-Diensthoofd van de Dienst die toezicht houdt op de directie Human Resources en Financiën, de Juridische Directie en de Kapiteinsdienst van de Haven van Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2018015581 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het EPB-certificaat Openbaar gebouw type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 08/03/2019 numac 2019011056 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015566 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot hernieuwing van het mandaat van Directeur-Diensthoofd van de dienst die toezicht houdt op de technische directie en de operationele en strategische directie van de Haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 47 van het Boswetboek betreffende het gebruik van bioafbreekbare oliën in bossen type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019200261 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Deel VIII van Boek I van het Milieuwetboek en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 september 2015 betreffende de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het Departement Natuu type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019200384 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden bij de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019200358 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de instemming van de Regering met de vervreemding van het geheel van de infrastructuren en de uitrusting die deel uitmaken van het distributienet van GASELWEST gelegen op het grondgebied van de gemeenten Celles, type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 20/02/2019 numac 2019010787 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 1 bij het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 21/02/2019 numac 2019200752 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 27/02/2019 numac 2019200781 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de personen die een boring verrichten of die putten bestemd voor een toekomstige grondwaterwinning, de installatie van geothermische sondes, de geologische erkenning, de prospectie en de installa type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019200174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 21/01/2019 numac 2019200146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en betreffende de verwijdering van de overblijvende loodaansluitingen op het openbare distributienet van water bestemd voor menselijk verbruik type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 20/02/2019 numac 2019010940 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de brandstofverdeelinstallaties voor de bevoorrading van motorvoertuigen met gasvormige alternatieve brandstof, wanneer het gaat om vloeibaar aardgas en tot wijziging van type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018206439 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van artikel 175 van het decreet van 13 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2019200120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 tot aanwijzing van de leden van de Commissie "Cheques" ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleid type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019200178 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van Richtlijn 2016/1629/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot int type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019200118 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden voor het Comité REACH en het Forum Nationaal REACH

decreet

type decreet prom. 13/12/2018 pub. 28/05/2019 numac 2019200641 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het aanbod aan diensten voor ouderen en personen met ondersteuningsbehoefte, alsook betreffende palliatieve zorg type decreet prom. 13/12/2018 pub. 11/07/2019 numac 2019203157 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschapvoor het begrotingsjaar 2017

bericht

type bericht prom. 13/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018014914 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het Koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid type bericht prom. 13/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018014915 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de type bericht prom. 13/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018014913 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van

decreet

type decreet prom. 13/12/2018 pub. 16/07/2019 numac 2019203159 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 14 december 2017 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 13/12/2018 pub. 16/07/2019 numac 2019203158 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

arrest

type arrest prom. 13/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015338 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en d type arrest prom. 13/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015337 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 15 juni 2018 van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van

beschikking

type beschikking prom. 13/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015461 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de artikelen 921, 131bis en 212bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van artikel 7 van het Wetboek der successierechten type beschikking prom. 13/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015462 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2019015433 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2592 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/12/2018 pub. 15/03/2019 numac 2019200953 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Gezinsbijslagen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/12/2018 pub. 15/02/2019 numac 2019200313 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende beroepsopleidingen voor werkzoekenden

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015423 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende de overdracht van personeelsleden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie naar de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019030084 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot de toekenning aan de Brusselse verzekeringsinstellingen van een bijzondere investeringssubsidie en van een toelage voor de administratiekosten voor het jaa
^