B.S. Index van de afkondigingen van 14 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206252 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse arbeidsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018014231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het raamak type koninklijk besluit prom. 14/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1975 houdende vaststelling van de honoraria en de prijzen voor de geneeskundige verstrekkingen uitgevoerd op verzoek van de Administratieve Gezondheidsdienst of van de Gerechtelij type koninklijk besluit prom. 14/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-geneeskundige dienst type koninklijk besluit prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 14/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015524 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels en de inhoud van de registratie door de ambulancediensten en van hun jaarverslag

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019010397 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2017 voor de diensten voor thuishulp type ministerieel besluit prom. 14/12/2018 pub. 13/03/2019 numac 2019200997 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de ambtenaar aangesteld door de Minister van Sociale Zaken in de Commissie Sociale Maribel type ministerieel besluit prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019010955 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve onderverdeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 12/02/2019 numac 2019030056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse socia type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040163 bron vlaamse overheid Besluit Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JBG2AC-PR naar begrotingsartikel JB0-1JDG2AB-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019010693 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse aanpassingen van de besluiten van de Vlaamse Regering ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkings type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040127 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 16 september 2016 van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vasts type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 15/02/2019 numac 2019040216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een eenmalige subsidie in 2018 voor de informatisering in het kader van de kinderopvangtoeslag type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 20/02/2019 numac 2019040250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, wat betreft de invoering van nadere regels over het Jachtfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 20/02/2019 numac 2019040302 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelg type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 22/02/2019 numac 2019040387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie v type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 26/02/2019 numac 2019040385 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/03/2019 numac 2019040576 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende de begroting en het financiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Digitale Drukkerij type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 24/06/2019 numac 2019013327 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie aan het lokaal loket kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019040214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 07/02/2019 numac 2019010466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoo type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015609 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 20quater en 21, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen en tot wijziging van artikel 95, 99 en 106 van het besluit type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019010315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2ZZ-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire provinciepersoneel type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010476 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van een Research Master of Gerontological Sciences door de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0-1CBB2AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010525 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de zorg en ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap door vergunde zorgaanbieders type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 14/12/2018 pub. 26/04/2019 numac 2019040867 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019030145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon

erratum

type erratum prom. 14/12/2018 pub. 03/04/2019 numac 2019010192 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels en de inhoud van de registratie door de ambulancediensten en van hun jaarverslag. - Erratum type erratum prom. 14/12/2018 pub. 30/08/2019 numac 2019014217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen. - Erratum
^